Skip to main content

Full text of "Afrikaans Huistaal Graad 2"

See other formats


Afrikaans Huistaal Graad 2 By: 

Siyavula Uploaders Afrikaans Huistaal Graad 2 By: 

Siyavula Uploaders Online: 

< http://cnx.Org/content/collll32/l.l/ > CONNEXIONS 

Rice University, Houston, Texas This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by Siyavula Uploaders. It is licensed under 

the Creative Commons Attribution 3.0 license (http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/). 

Collection structure revised: October 15, 2009 

PDF generated: February 6, 2011 

For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 234. Table of Contents 1 Kwartaal 1 

1.1 Themba en Thandi - 01 1 

1.2 Themba en Thandi - 02 5 

1.3 Themba en Thandi - 03 13 

1.4 Themba en Thandi - 05 18 

1.5 Diere moet ook leer - 01 27 

1.6 Diere moet ook leer - 02 32 

1.7 Diere moet ook leer - 03 38 

1.8 Diere moet ook leer - 04 43 

1.9 Diere moet ook leer - 05 50 

2 Kwartaal 2 

2.1 Hier volg die nuus - 01 55 

2.2 Hier volg die nuus - 02 61 

2.3 Hier volg die nuus - 03 70 

2.4 Hier volg die nuus - 04 76 

2.5 Pret en plesier - 01 82 

2.6 Pret en plesier - 02 90 

2.7 Pret en plesier - 03 96 

2.8 Pret en plesier - 04 102 

3 Kwartaal 3 

3.1 Hoe lyk ek? - 01 113 

3.2 Hoe lyk ek? - 02 121 

3.3 Hoe lyk ek? - 03 127 

3.4 Hoe lyk ek? - 04 134 

3.5 Hoe lyk ek? - 05 140 

3.6 Tot bo by die wolke - 01 147 

3.7 Tot bo by die wolke - 02 152 

3.8 Tot bo by die wolke - 03 159 

4 Kwartaal 4 

4.1 Van hier tot daar - 01 165 

4.2 Van hier tot daar - 02 173 

4.3 Van hier tot daar - 03 182 

4.4 Van hier tot daar - 04 189 

4.5 Van hier tot daar - 05 197 

4.6 Slinkse Planne - 01 202 

4.7 Slinkse Planne - 02 208 

4.8 Slinkse Planne - 03 215 

4.9 Slinkse planne - 04 224 

Attributions 234 Chapter 1 

Kwartaal 1 1.1 Themba en Thandi - Ol 1 

1.1.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.1.2 Themba en Thandi 

1.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

Themba en Thandi is deel van 'n gelukkige huisgesin in die leerinkomstegroep. Ouma Rosie versorg die 
kinders bedags terwyl die ouers werk. Almal is behulpsaam met die nodige take in die huis. Op pad skooltoe 
is hulle blootgestel aan allerhande gevare en moet die besige verkeer by die skool trotseer. Temba word 
raakgery en beland in die hospitaal. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Die leesstukke maak voorsiening vir mondelinge besprekings van onderwerpe soos gesindhede en 'n gelukkige 
gesin; 'n gesonde omgewing; gevare oppad skooltoe; padveiligheid en die belangrikheid van gesondheidsorg 
- hospitale. 

Hoe frekwensie-woordeskat word op 'n interessante wyse hersien en nuwe woorde word stelselmatig bek- 
endgestel. 

Na besprekings skryf hulle stories met behulp van gidswoorde. Hierdie stories kan vir die klas gelees 
word. Leerders raak bewus van lettergrepe en rymwoorde uit die gedig en leesstukke. 

• KLANKE EN WOORDBOU lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m26591/!. l/>. 2 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Die dubbelklinkers aa, oo, ee en uu word in konteks hersien. 
"y" as 'n klinker word bekendgestel. 

• SKRIF 

Die hoofletters word formeel in Graad 2 aangeleer. Die volgende letters V, W, Y, X en A word geoefen en 
die klein letters word hersien. 

• Die gediggie, asook die leesstukke, bevat hoefrekwensiewoorde wat leerders in gr. 1 moes bemeester 
het. Indien hulle probleme ondervind met die woorde, kan die opvoeder weer die woorde aanleer en 
hersien. 

• Nuwe woorde word voor elke leesstuk bekendgestel. Daar word aanbeveel dat die woorde op flitskaarte 
geskryf word en gereeld deur middel van speletjies vasgele word. 

• Leesstukke kan meer as een keer gelees word sodat leerders kan leer om met gevoel te lees, vlot te lees 
en bewus te raak van leestekens. 

• Hulle moet aangemoedig word om onbekende woorde te identifiseer deur middel van aanduidingsisteme 
soos aanvangsklanke, prente of die inhoud van die storie. 

• Ander leesstof, bv. biblioteekboeke, tydskrifte en artikels moet ook gereeld gelees word. 

• Die formele aanleer van die hoofletters in gr. 2 moet aandag kry. Die letters is so gegroepeer dat 
almal wat dieselfde beginpunt het, saam in een module aangeleer word. Die woorde / sinne wat op die 
skrifbladsye verskyn, dien slegs as voorbeeld vir die opvoeder en is nie voorskriftelik nie. Indien die 
leerders probleme ondervind om die letters korrek te skryf, kan meer oefenbladsye gegee word. 

• In hierdie module word al die enkelklanke hersien en die opvoeder kan dus vasstel of daar leerders is wat 
probleme ondervind met 'n b, d en p, of hy / sy drieletterwoorde kan klank, of hy / sy die dubbelklanke 
oo, aa, ee, uu, herken en woorde kan bou. Hierdie aktiwiteite sal dien as profielsamestelling van die 
leerders en die opvoeder sal kan bepaal wat haar beginpunt in gr. 2 sal wees. 

• Die opvoeder moet gebruik maak van ander gediggies, stories en liedjies om leerders se luister- 
vaardighede verder te ontwikkel. 1.1.5 LEERDERS AFDELING 

1.1.6 Inhoud 

'n Gediggie om na te luister, te lees en te leer. • 1.1.6.1 Ons Huisie 

Ons woon baie lekker saam, 
Hier in ons klein huisie. 
Pappa werk die hele dag, 
En soms ook deur die nag. 
Mamma gaan ook vroeg hier uit, 
Om geld te kry vir al ons kos. 
Dan bly ons by my Ouma Rosie - 
Sy sorg vir ons en ook klein Kosie. 
Dis baie lekker by ons huisie - 
Ons stap en speel en lag heel dag. 
En saans as 
Dit so donker word 
Sien ons duisend sterre in die nag. 
G.J.M. • Voltooi die prent en versier jou bladsy. My familie lyk so: LU 1.3 
LU 3.1.2 
LU 3.2.1 

Table 1.1 
Figure 1.1 My storie oor my familie LU 2.1 
LU 2.3 

Table 1.2 LU4.2 
LU4.4 
LU4.8 

Table 1.3 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Leer eers die nuwe woorde. netjiese 


groentetuintjie 


versorg 


wortels 


mielies 


soldate 


werksplek 


gereed 


kleintjies 


koffie Table 1.4 Waar pas hulle in? 1. Ouma het 'n 
2. Sy groentetuintjie. 
die tuin. 3. Daar is en in die tuin. 

4. Die groente is in rye geplant, soos staan hulle daar. 

5. Mamma gaan vroeg na haar 

6. Ouma kry die ontbyt vir die 

7. Die kinders drink hulle LU 3.2.1 
LU 3.2.2 

Table 1.5 Figure 1.2 Teken Ouma se groentetuintjie. LU4.8 Table 1.6 1.1.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder oor persoonlike ervarings en algemene 
nuusgebeure gesels; 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele leidrade gebruik om betekenis 
te skep: 

3.1.2 ten opsigte van beelde, die gedrukte media en advertensies; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees, en: 

3.2.2 eenvoudige instruksies in die klaskamer lees; 

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin. 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien. 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

1.2 Themba en Thandi - 02 2 

1.2.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.2.2 Themba en Thandi 

1.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

Themba en Thandi is deel van 'n gelukkige huisgesin in die leerinkomstegroep. Ouma Rosie versorg die 
kinders bedags terwyl die ouers werk. Almal is behulpsaam met die nodige take in die huis. Op pad skooltoe 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26603/!. l/>. 6 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

is hulle blootgestel aan allerhande gevare en moet die besige verkeer by die skool trotseer. Temba word 
raakgery en beland in die hospitaal. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Die leesstukke maak voorsiening vir mondelinge besprekings van onderwerpe soos gesindhede en 'n gelukkige 
gesin; 'n gesonde omgewing; gevare oppad skooltoe; padveiligheid en die belangrikheid van gesondheidsorg 
- hospitale. 

Hoe frekwensie-woordeskat word op 'n interessante wyse hersien en nuwe woorde word stelselmatig bek- 
endgestel. 

Na besprekings skryf hulle stories met behulp van gidswoorde. Hierdie stories kan vir die klas gelees 
word. Leerders raak bewus van lettergrepe en rymwoorde uit die gedig en leesstukke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers aa, oo, ee en uu word in konteks hersien. 
"y" as 'n klinker word bekendgestel. 

• SKRIF 

Die hoofletters word formeel in Graad 2 aangeleer. Die volgende letters V, W, Y, X en A word geoefen en 
die klein letters word hersien. 

• Die gediggie, asook die leesstukke, bevat hoefrekwensiewoorde wat leerders in gr. 1 moes bemeester 
het. Indien hulle probleme ondervind met die woorde, kan die opvoeder weer die woorde aanleer en 
hersien. 

• Nuwe woorde word voor elke leesstuk bekendgestel. Daar word aanbeveel dat die woorde op flitskaarte 
geskryf word en gereeld deur middel van speletjies vasgele word. 

• Leesstukke kan meer as een keer gelees word sodat leerders kan leer om met gevoel te lees, vlot te lees 
en bewus te raak van leestekens. 

• Hulle moet aangemoedig word om onbekende woorde te identifiseer deur middel van aanduidingsisteme 
soos aanvangsklanke, prente of die inhoud van die storie. 

• Ander leesstof, bv. biblioteekboeke, tydskrifte en artikels moet ook gereeld gelees word. 

• Die formele aanleer van die hoofletters in gr. 2 moet aandag kry. Die letters is so gegroepeer dat 
almal wat dieselfde beginpunt het, saam in een module aangeleer word. Die woorde / sinne wat op die 
skrifbladsye verskyn, dien slegs as voorbeeld vir die opvoeder en is nie voorskriftelik nie. Indien die 
leerders probleme ondervind om die letters korrek te skryf, kan meer oefenbladsye gegee word. 

• In hierdie module word al die enkelklanke hersien en die opvoeder kan dus vasstel of daar leerders is wat 
probleme ondervind met 'n b, d en p, of hy / sy drieletterwoorde kan klank, of hy / sy die dubbelklanke 
oo, aa, ee, uu, herken en woorde kan bou. Hierdie aktiwiteite sal dien as profielsamestelling van die 
leerders en die opvoeder sal kan bepaal wat haar beginpunt in gr. 2 sal wees. 

• Die opvoeder moet gebruik maak van ander gediggies, stories en liedjies om leerders se luister- 
vaardighede verder te ontwikkel. 1.2.5 LEERDERS AFDELING 

1.2.6 Inhoud 

• Lees die storie van ... 1.2.6.1 Themba en Thandi se Familie - Deel 1 

Themba is 'n seun. 
Thandi is sy sussie. 
Hulle woon in 'n huis saam met 
Mamma, Pappa, Ouma Rosie 
en hul sussies en boeties. 
Die huis is nie groot nie. 
Langs die huis is 'n tuin. 
Dit is Ouma Rosie se netjiese groentetuin. 
Ouma Rosie versorg die groentetuintjie. 
Die kool, uie, wortels en mielies staan in reguit rye 
soos soldate wat op aandag staan. 
(word vervolg. . .) 

• Teken... Themba 


Thandi 


Mamma en Pappa 


Ouma Rosie 


kool 


uie 


wortels 


mielies 
Table 1.7 


LU 3.2.1 
LU 3.3.3 
LU4.8 Table 1.8 • Voltooi twee woorde wat begin met. 

• Teken die prentjies langsaan. CHAPTER 1. KWARTAAL 1 be. 
bo 
by 

9° 
ko 

bu 

do 
ha 

Figure 1.3 LU 3.4.7 Table 1.9 • Kyk waar hierdie hoofletter begin. 

• Oefen eers met jou vinger en skryf dan die letter, woord en sin versigtig oor. w '^ 
v: : ;£i5 in: nnctafc 
ekzxiz SK poex 1:2:3: ;xm: Figure 1.4 Versier die patroon. LU4.1 Table 1.10 • Lees verder... 1.2.6.2 Themba en Thandi - Deel 2 

Pappa en Mamma moet vroeg opstaan. 

Hulle moet betyds by hulle werkplek wees. 

Ouma Rosie kry vir Themba en Thandi gereed vir skool. 

Die groter kinders maak hulle eie 

koffie en smeer vir hulle brood. 

Die kleintjies moet wag totdat 

Ouma hulle ontbyt gereed het. 

Al die kinders is baie lief vir Ouma Rosie. 

Ouma Rosie is ook baie lief vir al die kinders en sy versorg hulle mooi. 

(word vervolg. . .) 10 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Voltooi die sinne: 

1. Pappa moet vroeg 

2. Ouma Rosie kry die kinders gereed vir 

3. Hulle maak en smeer die 

4. Ouma Rosie maak die kleintjies se 

5. Al die kinders is baie lief vir 

6. Ouma Rosie hulle mooi. LU 3.3.3 
LU 4.6.2 
LU 6.2.1 

• Voltooi die woorde en teken die prente: 

• Gebruik a, e, i, o, u of y. Table 1.11 m t 
r g 


pt 
r s 


w t 
vl 


m k 
P P 


w p 
m g 


r m 
P s 


r k 
w 1 


v s 
r k 


r g 
v t Table 1.12 LU 3.4.7 Table 1.13 11 *2 s 
H 
EC Qg *r VI 
ei 3 mr is wihih uin ' ' • •* ' * t •*! .* 
TTi r, " - \ - ~" 
vw~ : _ " — 
Figure 1.5 • Versier die patroon. Nuwe woorde. Klap die lettergrepe. LU4.1 Table 1.14 haastig 
boeksakke 


haas 


tig Table 1.15 12 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 terwyl 
agterna Table 1.16 skarrel Table 1.17 

• Waar pas hulle in? 

1. Die kinders is 

2. Hulle pak hulle boeke in hul 

3. Hy drink sy koffie, Thandi haar brood eet. 

4. Sy agter horn aan. 

5. Hy hardloop 

• .Soek nog woorde met een of twee of drie lettergrepe hierbo en skryf hulle hier. LU 3.4.3 Table 1.18 1.2.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees, en: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.3 klank-en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik,soos kontekstuele leidrade en die 
maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep herken; 

3.4.7 enkelklanke hersien. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.2 algemene woorde korrek spel; 

Leeruitkomste 6TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 
Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk; 
6.2.1 bekende woorde korrek spel. 13 

1.3 Themba en Thandi - 03 3 

1.3.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.3.2 Themba en Thandi 

1.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

Themba en Thandi is deel van 'n gelukkige huisgesin in die leerinkomstegroep. Ouma Rosie versorg die 
kinders bedags terwyl die ouers werk. Almal is behulpsaam met die nodige take in die huis. Op pad skooltoe 
is hulle blootgestel aan allerhande gevare en moet die besige verkeer by die skool trotseer. Temba word 
raakgery en beland in die hospitaal. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Die leesstukke maak voorsiening vir mondelinge besprekings van onderwerpe soos gesindhede en 'n gelukkige 
gesin; 'n gesonde omgewing; gevare oppad skooltoe; padveiligheid en die belangrikheid van gesondheidsorg 
- hospitale. 

Hoe frekwensie-woordeskat word op 'n interessante wyse hersien en nuwe woorde word stelselmatig bek- 
endgestel. 

Na besprekings skryf hulle stories met behulp van gidswoorde. Hierdie stories kan vir die klas gelees 
word. Leerders raak bewus van lettergrepe en rymwoorde uit die gedig en leesstukke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers aa, oo, ee en uu word in konteks hersien. 
"y" as 'n klinker word bekendgestel. 

• SKRIF 

Die hoofletters word formeel in Graad 2 aangeleer. Die volgende letters V, W, Y, X en A word geoefen en 
die klein letters word hersien. 

• Die gediggie, asook die leesstukke, bevat hoefrekwensiewoorde wat leerders in gr. 1 moes bemeester 
het. Indien hulle probleme ondervind met die woorde, kan die opvoeder weer die woorde aanleer en 
hersien. 

• Nuwe woorde word voor elke leesstuk bekendgestel. Daar word aanbeveel dat die woorde op flitskaarte 
geskryf word en gereeld deur middel van speletjies vasgele word. 

• Leesstukke kan meer as een keer gelees word sodat leerders kan leer om met gevoel te lees, vlot te lees 
en bewus te raak van leestekens. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26613/!. l/>. 14 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Hulle moet aangemoedig word om onbekende woorde te identifiseer deur middel van aanduidingsisteme 

soos aanvangsklanke, prente of die inhoud van die storie. 

Ander leesstof, bv. biblioteekboeke, tydskrifte en artikels moet ook gereeld gelees word. 

Die formele aanleer van die hoofletters in gr. 2 moet aandag kry. Die letters is so gegroepeer dat 

almal wat dieselfde beginpunt het, saam in een module aangeleer word. Die woorde / sinne wat op die 

skrifbladsye verskyn, dien slegs as voorbeeld vir die opvoeder en is nie voorskriftelik nie. Indien die 

leerders probleme ondervind om die letters korrek te skryf, kan meer oefenbladsye gegee word. 

In hierdie module word al die enkelklanke hersien en die opvoeder kan dus vasstel of daar leerders is wat 

probleme ondervind met 'n b, d en p, of hy / sy drieletterwoorde kan klank, of hy / sy die dubbelklanke 

oo, aa, ee, uu, herken en woorde kan bou. Hierdie aktiwiteite sal dien as proflelsamestelling van die 

leerders en die opvoeder sal kan bepaal wat haar beginpunt in gr. 2 sal wees. 

Die opvoeder moet gebruik maak van ander gediggies, stories en liedjies om leerders se luister- 

vaardighede verder te ontwikkel. 1.3.5 LEERDERS AFDELING 

1.3.6 Inhoud 

• Lees verder... 1.3.6.1 Themba en Thandi help vir Ouma - Deel 3 

Vandag is Themba en Thandi baie haastig. Hulle moes eers gou die tuin natlei en nou pak hulle vinnig hulle 
boeksakke. 

"Maak gou, Thandi" se Themba. 

"Ons moet nog eet en kyk hoe laat is dit al." 

"Julie kan maar eet," se Ouma Rosie "en dan moet julle loop anders is julle laat vir skool." 

"Dankie, Ouma. Tot siens," roep Themba en gryp sy boeksak terwyl hy 'n hap van sy brood neem. 

"Tot siens, Ouma," se Thandi en skarrel agterna. 

(word vervolg...) 

• Wat rym met. . . sakeethaplooplaatmaarkykp m 1 h h n 1 r 

b 

k m d r d P s d n g w 
k Table 1.19 LU 3.4.5 Table 1.20 • Maak nou jou eie lys met woorde wat rym. 

• Wat kan jy onthou? Voltooi die sinne. 15 Themba en Thandi woon...—* — *~~" 


saam met hul gesin. 


alleen. 
Mannma en Pappa... 


gaan vroeg werk toe. 


maak ontbyt. 
Ouma Rosie versorg... 


die katte en die hond. 


die groentetuin. 
Die huis is nie so... 


klein nie. 


groot nie. 
Die groot kinders maak hul eie... 


koffie. 


slaai. 
Themba en Thandi gaan... 


mark toe. 


skool toe. 
In die tuin is groente, uie, wortels 

en ... 


mielies. 


lekkers. Figure 1.6 LU 3.3.3 Table 1.21 Ons ken hierdie klinkers. Skryf twee woorde met elke klinker. 16 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.7 • Soek die regte klinkers. 

1. L ngs die huis s 'n n tjiese groentetuintjie. 

2. M mma n P pp gaan vroeg w rk toe. 

3. Oum Rosie maak ntbyt v r die kleintjies. 

4. "D t s 1 laat," se Th mba. 

5. "J lie k n k m eet," se Ouma. 

LU 3.4.7 

• "y" doen ook die werk van 'n klinker. 

• Skryf woorde met "y". • Maak sinne met vier "y" woorde. LU 3.4.7 
LU 4.6.4 
LU 4.7.2 
LU 6.2.1 

Table 1.22 17 • Nuwe woorde. antwoorde 


motors 


entjie 


skoolklok 


moeilikheid 

Table 1.23 

• Waar pas hulle in? 

1. Kyk hoe ry die 

2. Ek ken al die 

3. Daar lui die 

4. Ons gaan 'n stap. 

5. Nou is daar 

• .Teken die volgende prentjies: skoolklok 


motors 


skool 


groente Table 1.24 LU4.8 
LU 3.3.3 

Table 1.25 1.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.3 klank-en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik,soos kontekstuele leidrade en die 
maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.5 bekende rymwoorde herken; 

3.4.7 enkelklanke hersien. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.4 probeer om onbekende woorde te spel deur kennis van klanke te gebruik; 
Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 

skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 basiese punktuasie gebruik (hoofletters en punte); 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

Leeruitkomste 6TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk; 

6.2.1 bekende woorde korrek spel. 18 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.4 Themba en Thandi - 05 4 

1.4.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.4.2 Themba en Thandi 

1.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

Themba en Thandi is deel van 'n gelukkige huisgesin in die leerinkomstegroep. Ouma Rosie versorg die 
kinders bedags terwyl die ouers werk. Almal is behulpsaam met die nodige take in die huis. Op pad skooltoe 
is hulle blootgestel aan allerhande gevare en moet die besige verkeer by die skool trotseer. Temba word 
raakgery en beland in die hospitaal. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Die leesstukke maak voorsiening vir mondelinge besprekings van onderwerpe soos gesindhede en 'n gelukkige 
gesin; 'n gesonde omgewing; gevare oppad skooltoe; padveiligheid en die belangrikheid van gesondheidsorg 
- hospitale. 

Hoe frekwensie-woordeskat word op 'n interessante wyse hersien en nuwe woorde word stelselmatig bek- 
endgestel. 

Na besprekings skryf hulle stories met behulp van gidswoorde. Hierdie stories kan vir die klas gelees 
word. Leerders raak bewus van lettergrepe en rymwoorde uit die gedig en leesstukke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers aa, oo, ee en uu word in konteks hersien. 
"y" as 'n klinker word bekendgestel. 

• SKRIF 

Die hoofletters word formeel in Graad 2 aangeleer. Die volgende letters V, W, Y, X en A word geoefen en 
die klein letters word hersien. 

• Die gediggie, asook die leesstukke, bevat hoefrekwensiewoorde wat leerders in gr. 1 moes bemeester 
het. Indien hulle probleme ondervind met die woorde, kan die opvoeder weer die woorde aanleer en 
hersien. 

• Nuwe woorde word voor elke leesstuk bekendgestel. Daar word aanbeveel dat die woorde op flitskaarte 
geskryf word en gereeld deur middel van speletjies vasgele word. 

• Leesstukke kan meer as een keer gelees word sodat leerders kan leer om met gevoel te lees, vlot te lees 
en bewus te raak van leestekens. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32515/!. l/>. 19 

Hulle moet aangemoedig word om onbekende woorde te identifiseer deur middel van aanduidingsisteme 

soos aanvangsklanke, prente of die inhoud van die storie. 

Ander leesstof, bv. biblioteekboeke, tydskrifte en artikels moet ook gereeld gelees word. 

Die formele aanleer van die hoofletters in gr. 2 moet aandag kry. Die letters is so gegroepeer dat 

almal wat dieselfde beginpunt het, saam in een module aangeleer word. Die woorde / sinne wat op die 

skrifbladsye verskyn, dien slegs as voorbeeld vir die opvoeder en is nie voorskriftelik nie. Indien die 

leerders probleme ondervind om die letters korrek te skryf, kan meer oefenbladsye gegee word. 

In hierdie module word al die enkelklanke hersien en die opvoeder kan dus vasstel of daar leerders is wat 

probleme ondervind met 'n b, d en p, of hy / sy drieletterwoorde kan klank, of hy / sy die dubbelklanke 

oo, aa, ee, uu, herken en woorde kan bou. Hierdie aktiwiteite sal dien as proflelsamestelling van die 

leerders en die opvoeder sal kan bepaal wat haar beginpunt in gr. 2 sal wees. 

Die opvoeder moet gebruik maak van ander gediggies, stories en liedjies om leerders se luister- 

vaardighede verder te ontwikkel. 1.4.5 LEERDERS AFDELING 

1.4.6 Inhoud 

• Die storie gaan verder... 

1.4.6.1 Themba in die moeilikheid -Deel 5 

Eindelik kom hulle by die grootpad aan. 

Hulle wag geduldig vir die verkeer om tot stilstand te kom voordat hulle by die voetoorgang die straat 
oorsteek. 

Themba kyk regs, links en weer regs en se vir Thandi: 

"Kom Thandi, nou kan ons stap." 

Hy stap vinnig oor, maar o toggie! Hy het nie die rooi motor gesien nie! 

Die rooi motor hou nie stil nie! 

Te laat trap die bestuurder rem. 

Die rooi motor stamp vir Themba. 

Mense gil en Themba le doodstil in die middel van die grootpad. 

Thandi hardloop na haar boetie, maar sy oe is toe en sy kop is vol bloed. 

(word vervolg. . .) LU 1.3.3 
LU 3.3.1 
LU 3.3.2 

Table 1.26 Teken die prente en vertel die storie oor in die regte volgorde. Merk die blokkies 1, 2, 3 ens. 20 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Themba sien nie die rooi motor 
nie. 


Themba le doodstil. 
Hulle sien hoe ry die motors. 


Hulle wag cjeduldicj. 
Thandi hard loop na ha 
boetie. 


ar 


"Kom, Thandi, nou kan ons 

stop." Figure 1.8 LU 1.3.4 
LU 2.4.7 
LU 3.2.1 

Table 1.27 21 (O- 0- A £ O nna :::aaan::na::ajn 5c: •■••*■•■ J.-4-- I233i33XZn2ZIt5 hz: Figure 1.9 • Versier die patroon. LU4.1 Table 1.28 Nuwe woorde. 22 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 


dokti hospitaal seerqekn gekry 
vers i Figure 1.10 • Waar pas hulle in? 

1. Die kyk of hy het. 

2. Hy tel horn op. 

3. Hier kom die 

4. Die ambulans neem horn na die LU 3.3.3 
LU 6.2.1 

Table 1.29 • Lees nou van... 1.4.6.2 Arme Themba! - Deel 6 

"Wag, mense, staan terug!" hoor Thandi agter haar. 

"Ek is 'n dokter. Laat ek kyk!" 

Hy voel hier en hy voel daar. 

"Ek sal die ambulans bel. Hy sal hospitaal toe moet gaan," se die dokter. 

"Ek gaan saam met horn," se Thandi met trane in haar oe. "Dit is my boetie. Ek gaan saam met horn 
hospitaal toe. Het hy seergekry?" vra sy. 

"Sy kop het 'n harde stamp gekry," se die dokter. 

"Maar kyk, hier kom die ambulans. Klim in, hulle sal horn versigtig intel." 

(word vervolg. . .) • Voltooi die sinne: 23 1. Die help vir Themba. 

2. Hy bel vir 'n 

3. Thandi het in haar oe. 

4. Themba het 'n harde gekry. 

5. Hulle tel horn op. LU 3.4.6 
LU 6.2.1 

Table 1.30 • Lees die woorde en teken die prente. 

• Bere die bladsy in jou leer. wortels 


koffie 


Ouma Rosie 


soldate 


motors 


ambulans 


dokter 


boeksak 


voetgangers 


hospitaal 


slange 


mielies Table 1.31 LU 4.6.5 
LU4.8 

Table 1.32 1.4.6.3 Themba in die hospitaal - Deel 7 

• Skryf nou jou eie storie op die volgende bladsy. 

• Wat dink jy het daar gebeur? 

Hoe het hy beter geword? • Teken die prent. 

• Miskien wil jy van hierdie woorde gebruik... 24 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 dokters med isune dmbulans verpleegster 
klokk le teater besoekers verband pasient Figure 1.11 • Was jy al 'n pasient in die hospitaal? 

• Kry vier maatjies. Neem beurte en vertel vir mekaar wat gebeur het. LU 2.1 
LU 2.3 
LU 2.4.3 

Table 1.33 Themba in die hospitaal -Deel 7 
(my eie storie) LU4.2 
LU 4.4.1 
LU 4.7.2 

Table 1.34 'n Speletjie om met 'n maat te speel. 
Reels: 25 • Elkeen kry 'n beurt om twee skuiwe aan te skuif. 

• As hy op 'n kol beland, verbeur hy sy beurt. 

• Daar moet elke keer 'n woord gemaak word met die klank in die middel, bv. a soos in kat. 

• As hy nie aan 'n woord kan dink nie, kan hy nie aanskuif nie. Dieselfde woorde mag nie twee maal gebruik word nie. <2> geen toegang ; skuif 2 terug ♦ ! gaan een plek terug 
brug. stop oor 
Kyk ook na: robot; verbeur 'n beurt Figure 1.12 LU 3.2.3 Table 1.35 • 'n Speletjie om met 'n maat te speel. 26 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.13 LU 3.4.7 Table 1.36 1.4.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies 
en ander mondelinge tekste luister en begrip toon: 

1.3.3 voorspel wat gaan gebeur; 

1.3.4 'n reeks gebeurtenisse of idees in 'n teks oorvertel. 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder oor persoonlike ervarings en algemene 
nuusgebeure gesels; 27 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder neem deel aan klas- en groepbesprekings: 

2.4.3 stel idees voor en brei daarop uit; 

2.4.7 vrae beantwoord en redes vir antwoorde gee. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele leidrade gebruik om betekenis 
te skep: 

3.1.2 ten opsigte van beelde, die gedrukte media en advertensies; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees, en: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 
Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.6 'n toenemende aantal hoefrekwensiesigwoorde herken; 

3.4.7 enkelklanke hersien. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.5 'n woordbank en 'n persoonlike woordeboek opbou; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 basiese punktuasie gebruik (hoofletters en punte); 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

Leeruitkomste 6TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk; 

6.2.1 bekende woorde korrek spel. 

1.5 Diere moet ook leer - 01 5 

1.5.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.5.2 Diere moet ook leer 

1.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26651/!. l/>. 28 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Soos in die gedig weerspieel word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou 
apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam 
te wees. 

Leerders maak gebruik van 'n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf. 

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring. 

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks her- 
sien/aangeleer/vasgele. 

• SKRIF 

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer 
en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E. 

1.5.5 LEERDERS AFDELING 

1.5.6 Inhoud 

• 'n Gediggie om na te luister, te lees en te leer. 

Het julle geweet 

Diere moet ook skoolgaan - 

Hul ouers leer hul mooi. 

En as hulle dit nie reg doen nie, 

Dan word hul gou gelooi. 

Die ape leer in die borne swaai 

En piesangs in hul arms dra, 

Styf vashou, bollemakiesie draai 

En vlooie vang wat pla. 

Die welpie volg vir Mamma Leeu, 

Hy mag nie ver weg dwaal. 

Pappa Leeu is baie kwaai, 

Het tande sterk soos staal. 

Klein hasies moet versigtig wees 

As hul gaan wortels soek. 

Die boer se roer staan daar gereed 

En honde keer hul in die hoek. 

So luister mooi wat Juffrou se 

En leer jou spel nou mooi. 

Dan sal jy eendag baie geld he 

En slim wees soos Oom Tooi. 

G.J.M. 29 LU 1.3.4 
LU 1.3.6 
LU 3.2.1 
LU 3.3.2 

Table 1.37 • Teken jou eie prente. Figure 1.14 LU4.8 Table 1.38 Ken jy hierdie dubbelklanke? Voltooi die volgende woorde. 30 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 oe soos in 
koek le soos in ui soos in 
mier 
Figure 1.15 ss nb kh ks kb k s nd nd rt rd P t m st nr ml tr br n Table 1.39 • Waar pas hulle in? 

1. Ek lees 'n 

2. 'n Hond is 'n 

3. Daar is mooi blomme in die 

4. My skoene is 

5. Ek my potlood. 

6. Hier loop 'n 

7. Die is lekker. LU 3.4.1 Table 1.40 • Lees van 1.5.6.1 Die Ape se Skool 

Mamma Aap kyk op. 

Daar hoog in die borne swaai haar klein apies. 

Hulle baljaar in die hoogste takke. 

Hulle spring so rats van die een tak na die ander dat dit lyk asof hulle vlieg. 

Hulle klou met hulle lang vingers aan die boomtakke vas. 

Die stertjies swaai heen en weer. 

"Ja," dink sy "ek het hulle mooi geleer". 

Kyk, daar sit Pappa en Oupa Aap ook vir hulle en loer. 

Mamma Aap kan sien hulle is baie trots op haar klein apies. 

En sy ook! Hier die stoute apie het die sinne deurmekaar geskommel. Help om die sinne korrek te skryf. 31 1. hoogste baljaar takke Hulle die in. 
2. weer stertjies en heen swaai Die. LU 4.3.2 Table 1.41 • Skryf jou eie storie oor "Ek is 'n Apie". Vertel hoe jou mamma en pappa jou geleer het om in die bos 
te oorleef. Vertel ook van 'n noue ontkoming wat jy gehad het. 

• Hier die woor de kan j ulle help klim 
swaai 
skreeu 
bessies 
bollemakiesie 


Table 1.42 


klouter 
draai 
waterval 
avontuur 
piesangs 


Table 1.43 
veilig 
dapper 
gebewe 
leeu 
vyand 
gered 

Table 1.44 Image not finished 

Figure 1.16 LU 3.3.5 
LU 4.2.1 
LU 4.2.2 

Table 1.45 1.5.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

1.3.4 'n reeks gebeurtenisse of idees in 'n teks oorvertel; 

1.3.6 gevoelens oor 'n mondelinge teks uitdruk en redes gee; 32 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 
3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.1 vokaalklanke wat uit twee letters bestaan, herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin. 

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry; 

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyser deel; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.2 geskommelde sinne reg skryf; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

1.6 Diere moet ook leer - 02 6 

1.6.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.6.2 Diere moet ook leer 

1.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.6.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Soos in die gedig weerspieel word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou 
apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam 
te wees. 

Leerders maak gebruik van 'n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf. 

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring. 

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer. 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32518/!. l/>. 33 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eii, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks her- 
sien/aangeleer/vasgele. 

• SKRIF 

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer 
en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E. 

1.6.5 LEERDERS AFDELING 

1.6.6 Inhoud 

• My storie oor 

Ek is 'n Apie. 

• Teken die prentjie. 

• Versier jou bladsy. LU 4.6.1 
LU 4.7.2 
LU4.8 
LU 5.3.1 

Table 1.46 34 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 E3 a m n M a EE ~M i j rm w rvitm is I kjhp rU nn / / / / Figure 1.17 LU4.1 Table 1.47 • Leer hierdie woorde. 35 ou soos in eu soos in ei soos in 
rrrr^ m aouc deur meisie Figure 1.18 1 

v 

ht 

kd 

ft 

ks 

n t 

r s 

In 

n s 

gt 

k r 

gr 

er 

r s 

w 

1 

tr n 

dr g 

br 

Waar pas hulle in? 

1. In die winter is dit 

2. Ek die papier. 

3. Hy het 'n lang 

4. Die gee lang tree. 

5. Die hen le 'n 

6. Ouma vir my 'n trui. 

7. Die diere in die veld. 

8. Hy kap die LU 3.4.1 Table 1.48 36 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 K n on m km ww n I m Vlatit' msir t ^ ' '- '* TTTTT 3Z3 Figure 1.19 • Leer die nuwe woorde. LU4.1 Table 1.49 oogappel 
ystervark 
pragtige 
watter 
gevaar 

ongehoorsaam 
luilekker 37 voorpoot 
wyfieleeu 
skaduwee 
sigbaar 

• Waar pas hulle in. 

1. Wikus is leeu se 

2. Pasop vir die 
se penne. 

3. Hy klap horn met sy 

4. Hy gaan 'n 
sterk leeu word. 

5. Soms is Wikus 

6. Leeu en die wyfie le in die 
van die groot boom LU 3.3.5 Table 1.50 1.6.7 Assessering 

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities 
op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.1 vokaalklanke wat uit twee letters bestaan, herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir 
'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leersbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.1 met woorde uit eie taalervaring eksperimenteer; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkon- 
vensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 gebruik basiese punktuasie (hoofletters en punte); 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip 
te toon. 

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik 
en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek: 

5.3.1 stel vrae en soek verduidelikings; verskaf oplossings en alternatiewe. 38 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

1.7 Diere moet ook leer - 03 7 

1.7.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.7.2 Diere moet ook leer 

1.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.7.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Soos in die gedig weerspieel word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou 
apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam 
te wees. 

Leerders maak gebruik van 'n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf. 

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring. 

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks her- 
sien/aangeleer/vasgele. 

• SKRIF 

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer 
en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E. 

1.7.5 LEERDERS AFDELING 

1.7.6 Inhoud 

• Lees en vertel die storie oor 

1.7.6.1 Wikus die Welpie - Deel 1 

Wikus was leeu se oogappel. 

Sy ma was net so trots op horn. 

"Hy gaan eendag 'n pragtige, sterk leeu wees", brul Pappa Leeu en stoot sy bors uit. 

"Kyk net watter sterk bene het hy." 

"Ja", brul Mamma Leeu. 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26698/!. l/>. 39 

"Hy sit al die ander welpies onder. Maar o, toggie! As hy net meer gehoorsaam wil wees. 

Daar is nie 'n bang haar op sy kop nie en soms sien hy nie die gevaar raak nie. Gister moes ek horn 
vinnig van 'n ystervark wegsleep, omdat hy horn oor en oor met sy voorpoot geklap het. Hy was net reg om 
horn vol penne te skiet." "Ja", brul die groot leeu. 

"Soms is hy baie ongehoorsaam en wil nie luister na al die gevare in die bos nie. Ek sal horn weer onder 
hande moet neem". 

Leeu gaan le in die skaduwee van die groot boom en rek horn luilekker uit terwyl hy een oog op Wikus 
hou. 

Sy ma, die leeuwyfie, le agter sy rug en gaap met so 'n wye bek dat al haar skerp tande sigbaar word. 

(word vervolg ) LU 1.3.3 
LU 2.3 
LU 3.2.1 

Table 1.51 Teken die prentjie. Figure 1.20 • Vertel in jou eie woorde wat beteken .... 

1. Hy sit al die ander welpies onder. 

Dit beteken 

2. Daar is nie 'n bang haar op sy kop nie. 
Dit beteken 

3. Ek sal horn weer onder hande neem. 
Dit beteken 

4. Dat al haar sterk tande sigbaar word. 
Dit beteken 40 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 LU 3.3.3 
LU 4.6.1 
LU4.8 

Table 1.52 or eed gang qe lse a n nns mm loon \am eh szs p wm Figure 1.21 LU4.1 Table 1.53 • Leer hierdie klanke 41 aai soos in 
001 soos in waai o * si. 

rooi Figure 1.22 r kr si m dr fr b 
m vl g h 1 n str Table 1.54 

• Waar pas hulle in? 

1. Die wind sterk buite. 

2. Ma maak heerlike 

3. Jou rok is 

4. Hy die bal oor die muur. 

5. Die swart sit op die paal. 

6. Die byt die hond. 

7. Ek jou na my partytjie. 

8. Gaan stadig om die LU 3.4.4 Table 1.55 Nuwe woorde maanhare 
skaterlag 
aandete 
krokodil 
agterpote 
weerligstraal 
vorentoe 
onmiddellik 
onskuldige 


wollerige 

Figure 1.23 42 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Teken die volgende. 'n Leeu met maanhare. 
'n Padda met agterpote. 
'n Weerligstraal. 
'n Krokodil. 
'n Wollerige Wikus. 
'n Lekker aandete. 


Table 1.56 
LU 3.3.5 
LU4.8 Table 1.57 1.7.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

1.3.3 voorspel wat gaan gebeur; 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.4 meer komplekse woordfamilies herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leersbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 

begrip te toon. 43 

1.8 Diere moet ook leer - 04 8 

1.8.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.8.2 Diere moet ook leer 

1.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.8.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Soos in die gedig weerspieel word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou 
apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam 
te wees. 

Leerders maak gebruik van 'n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf. 

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring. 

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks her- 
sien/aangeleer/vasgele. 

• SKRIF 

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer 
en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E. 

1.8.5 LEERDERS AFDELING 

1.8.6 Inhoud 

• Lees wat gebeur het met Wikus by die watergat. 

1.8.6.1 Wikus, Pasop! - Deel 2 

Pappa Leeu maak sy een oog oop en loer onder sy maanhare deur. 
"Wikus! Moenie so naby die water speel nie", brul die leeu. 
"Ag, Pappa, ek speel nou so lekker. 
Ek stamp die paddas terug in die water. 
Pappa moet sien hoe strek hul agterpote as hulle so in die water duik", se Wikus. 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26701/!. l/>. 44 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Leeu laat sy kop sak, tevrede dat dit net 'n onskuldige speletjie is. 
Wikus sien nie die boomstomp wat stadig nader kom nie. 
Dit dryf op die water. 

Hy skaterlag vir die paddas wat so in die water duik. 
Op daardie oomblik lig Leeu weer sy kop. 

Soos 'n weerligstraal skiet hy vorentoe, gryp vir Wikus aan die los vel agter sy nek en jaag met horn die 
veld in. 

Mamma Leeu skrik wakker. 

Sy besef onmiddellik wat gebeur het en hardloop agterna. 

Daar op die wal le die grootste krokodil wat sy nog ooit gesien het. 

Hy le met sy bek wawyd oop, net reg om vir Wikus te hap. 

Sjoe, dit was 'n noue ontkoming! 

Pappa Leeu vryf saggies oor Wikus se wollerige kop. 

Hy is te verlig om met horn te raas, maar se darem: 

"Wikus, jy moet wakker wees vir al die vyande in die bos. 

Amper was jy daardie krokodil se aandete!" LU 3.3.3 
LU 3.3.4 

Table 1.58 Teken vir Wikus by die watergat. Figure 1.24 LU4.8 Table 1.59 Beantwoord die volgende vrae. 45 

Ja 


Nee 


1. Het 'n leeu maanhare? 


1. Slaap Wikus onder die 
boom? 


1. Speel Wikus in die speel- 
park? 


1. Terg hy die paddas? 


1. Duik die paddas in die wa- 
ter? 


1. Het die leeuwyfie gaan 
swem? 


1. Het daar 'n boomstomp op 
die water gedryf ? 


1. Het Pappa Leeu die 
krokodil gewaar? 


1. Het Pappa Leeu vir Wikus 
gered? 


continued on next page 46 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1. Het die krokodil vir Wikus 
gevang? Table 1.60 LU 3.2.1 Table 1.61 t n orro sea n skool Lof <■; dil, loi j hn^b ZL c JTTT dine Koffi Kuitr? / 8 H Figure 1.25 LU4.1 Table 1.62 • Klanke om te leer. 47 oei soos in ^S eeu soos in 
<oei leeu Figure 1.26 r st b bl 
m sn Table 1.63 • Waar pas hulle in? 

1. Hy die bootjie. 

2. Die het groot, skerp tande. 

3. Die le wit op die berge. 

4. Die konstabel die rower. 

5. 'n Honderd jaar is 'n 

6. Die gee vir ons melk. 

7. Die sit op die rots. 

8. Die seuns op die gras. LU 3.4.4 Table 1.64 • Se die woorde en kleur die prentjies volgens die kodes in. Skryf die woord. aai = blou ooi = geel 
oei = rooi eeu = groen 48 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

■ * *• ~ ^ 

Figure 1.27 LU 1.1 
LU 3.4.4 

Table 1.65 49 7^" ; (uv\ nj (i) su li^l-K 3 TT E < eel, n ernr i k ax;< z 2 i ' Figure 1.28 LU4.1 Table 1.66 1.8.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vir 'n langer tydperk aandagtig luister 
en op 'n stel ingewikkelder instruksies reageer; 50 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en 
die maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

3.3.4 selfkorrigeringstrategiee gebruik soos herlees, pousering, die oefen van woorde voor hy/sy dit hardop 
se; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.4 meer komplekse woordfamilies herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leersbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

1.9 Diere moet ook leer - 05 9 

1.9.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

1.9.2 Diere moet ook leer 

1.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.9.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Soos in die gedig weerspieel word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou 
apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam 
te wees. 

Leerders maak gebruik van 'n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf. 

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring. 

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks her- 
sien/aangeleer/vasgele. 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26703/!. l/>. 51 SKRIF Aandag word gegee aan die korrekte riant ering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer 
en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E. 

1.9.5 LEERDERS AFDELING 

1.9.6 Inhoud 

• Wat dink die krokodil? 
Figure 1.29 Kom ons hou konsert 

• Dramatiseer die storie van Wikus se noue ontkoming. 

• Beplan die opvoering. 

• Kies die volgende karakters: 

Mamma Leeu, Pappa Leeu, Wikus en die krokodil. 

• Besluit: 

Waar is die boom? 
Waar is die water? 
Wat gaan elkeen se? 
Wat gaan elkeen doen? 
Hou konsert! 

• Wat het die toeskouers gese van jul konsert? LU 2.4.3 
LU 2.4.4 
LS 2.4.8 
LU 2.6 
LU 4.3.1 

Table 1.67 52 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Raai, Raai wie is dit? 
fN/ VI 

Ek is slim. / 

Ek is groter as Thandi. \, 

/ Ekjaag die slange weg 

. Ek h 

7 V 

U\/xJ 

Figure 1.30 LU 1.4 
LU 3.5.4 

Table 1.68 • Nou ken ek al hierdie woorde. 

• Lees hulle en bere die bladsy in jou leer. 53 donker 


ontbyt 


verpleeg 


ystervark 


duisend 


haastig 


klokkie 


gevaar 


netjiese 


stilstand 


teater 


voorpoot 


terwyl 


doodstil 


besoekers 


ongehoorsaam 


versorg 


versigtig 


steke 


skaduwee 


skarrel 


agterna 


medisyne 


luilekker 


uie 


antwoorde 


welpie 


wyfieleeu 


werkplek 


seergekry 


piesangs 


sigbaar 


aandete 


geduldig 


entjie 


maanhare 


gereed 


eindelik 


oogappel 


agterpote 


skoolklok 


moeilikheid 


pragtige 


onskuldige 


kleintjies 


inspuiting 


watter 


skaterlag 


groente 


verband 


krokodil 


gehoorsaam 


vorentoe 


onmiddellik 


wollerige 


weerligstraal 


bollemakiesie 

Table 1.69 LU 3.3.5 
LU 4.6.5 

Table 1.70 1.9.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te blister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder na raaisels en grappies luister, dit geniet 
en gepas daarop reageer. 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings: 

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei; 

2.4.4 sensitiwiteit vir ander se regte en gevoelens toon; 
2.4.8 opbouende terugvoering aan ander gee; 

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste taal vir verskillende doeleindes 
en met verskillende mense gebruik (rolspel). 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 
Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 54 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.5 'n woordebank en 'n persoonlike woordeboek opbou. Chapter 2 

Kwartaal 2 2.1 Hier volg die nuus - 01 1 

2.1.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.1.2 Hier volg die nuus 

2.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Deur middel van nuusberigte oor die televisie, fakse, briewe, telefoonoproepe, padkaarte en 'n blokkiesraaisel 
word 'n verlore papegaai weer aan die dieretuin terugbesorg. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Met bl, gl, kl, fl, pi, si, vl vind woordbou plaas en leerders ontwikkel probleemoplossing-vaardighede. 

• SKRIF 

Die hoofletters U, Z, J, P, D, R, B, C, en O word aangeleer. 

• DIE GEDIG 

"Ek wil iets se" beklemtoon die belangrikheid van luistervaardighede. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m32510/!. l/>. 55 56 CHAPTER 2. KWARTAAL2 2.1.5 LEERDERS AFDELING 

2.1.6 Inhoud 

• Luister na die gedig. 

• Verdeel in groepe en bespreek die vrae. 2.1.6.1 Ek wil iets se 

My ma se ek praat te veel - 
Maar hoe dan nou gemaak? 
Daar's so baie woorde in my kop 
En hul beland my in die sop. 
Ek wil mos graag aan almal se 
Wat ek sien en doen en leer. 
Wil hul dan nie alles hoor nie? 
Stel hul nie in my belang nie! 
Die woorde borrel in my kop 
Want hul wil uit, ek kan nie help nie 
Net Ouma se: M Kom sit hier, ek sal luister 
Na al die stories wat jy fluister". 
G.J.M. 
Vrae om te bespreek 

• Wie praat so baie? Gee vir hom/haar 'n naam. 

• Wat wil hy/sy se? 

• Hoekom dink julle wil ma nie luister nie? 

• Praat oor hoe hy/sy voel omdat niemand wil luister nie. 

• Het dit al ooit met julle gebeur? 

• Vertel hoe jy gevoel het. 

• Se "ja" of "nee" - Dis belangrik om te LUISTER as iemand praat. Gee jou redes. 

• Wat het Ouma gedoen? LU 1.3.2 
LU 1.3.5 
LU 1.3.6 
LU 1.3.7 

Table 2.1 • Dit is belangrik om te luister sodat jy met die persoon kan praat. 

• Lees wat se hulle vir mekaar. Kleur die prentjies in as jy dink hulle het na mekaar geluister. 57 Anton si: Dirk: 
_isa se : Wanda se : 
Figure 2.1 LU 1.3.2 
LU 3.2.1 

Table 2.2 Ma mma se= Lara se : 
Figure 2.2 58 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU 1.3.2 
LU 3.2.1 

Table 2.3 • Ons luister ook na 

• Teken soveel dinge as wat jy kan waarna ons LUISTER. Figure 2.3 • Soek wat bymekaar pas. 

• Skryf die sinne oor. Begin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. 1. As die telefoon lui 


na haar storie op die televisie. 


1. Ek luister na die pragtige 


na die nuus op die radio. 


1. Ek hoor die 


wil iemand met my praat. 


continued on next page 59 1. Mamma luister en kyk 


voeltjies buite. 


1. Pappa luister 


musiek. Table 2.4 LU 4.7.1 
LU4.8 
LU 5.4.1 

Table 2.5 60 CHAPTER 2. KWARTAAL2 v^^ [TU Wl s ^ ^ii. noon in (UP. t H )<>m ~L 2K he Figure 2.4 LU4.1 Table 2.6 2.1.7 Assessering 

Leeruitkomste IrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 61 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 
1.3.2 vir besonderhede luister; 

1.3.5 rae oor 'n mondelinge teks beantwoord; 

1.3.6 gevoelens oor 'n mondelinge teks uitdruk en redes gee; 

1.3.7 oorsaak en gevolg in 'n mondelinge teks bepaal. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.1 skryframe vir verskillende soorte sinne en teksstrukture gebruik; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk: 

5.4.1 spesifieke inligting uit 'n teks kies en dit verwerk. 

2.2 Hier volg die nuus - 02 2 

2.2.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.2.2 Hier volg die nuus 

2.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Deur middel van nuusberigte oor die televisie, fakse, briewe, telefoonoproepe, padkaarte en 'n blokkiesraaisel 
word 'n verlore papegaai weer aan die dieretuin terugbesorg. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Met bl, gl, kl, fl, pi, si, vl vind woordbou plaas en leerders ontwikkel probleemoplossing-vaardighede. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26707/!. l/>. 62 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • SKRIF 

Die hoofletters U, Z, J, P, D, R, B, C, en word aangeleer. 

• DIE GEDIG 

"Ek wil iets se" beklemtoon die belangrikheid van luistervaardighede. 

2.2.5 LEERDERS AFDELING 

2.2.6 Inhoud 

• Lees die berig wat oor die televisie gekom het. 
4 ° m Pit is $ewe~uur* Figure 2.5 Vanoggend is alles in rep en roer by die dieretuin. 

'n Baie duur en kosbare papegaai het weggeraak. 

Die opsigter by die dieretuin vertel toe hy vanoggend by die papegaai se hok kom, was die hok oop. Daar 
was geen spoor van die kosbare voel nie. 

Die papegaai se lyf is geel, blou en groen. Sy stertvere is lank en om sy oe is fyn rooi veertjies. 

As iemand die papegaai gewaar, kan hulle die dieretuin skakel by die volgende nommer: 33555862. 

'n Beloning van R200 sal betaal word aan enigiemand wat inligting kan verskaf wat sal lei tot die terugvind 
van die papegaai. LU 3.3.1 
LU 3.3.2 
LU 3.5.1 

Table 2.7 Lees die lettergrepe. van 


og 


gend 
pa 


pe 


gaai 

Table 2.8 63 op 


sig 


ter 
veer 


tjies Table 2.9 vol 


gen 


de 
be 


lo 


ning 

Table 2.10 • Waar pas hulle in? 
1. Die dieretuin se was die weg. 

2. Hy het mooi geel 

3. Hulle sal 'n betaal. 

4. Skakel die nommer . het gese LU 3.3.5 Table 2.11 64 CHAPTER 2. KWARTAAL2 \ J 7- z rwnp, S IE o e nmcil, Am? v^/ M qn I nrrrnmnom wn nr~^ 3 o u sKoenc std: Figure 2.6 LU4.1 Table 2.12 • Lees die koerantberig. 65 
Figure 2.7 2.2.6.1 Nuus van die Dieretuin 

Die opsigter is raad-op! 

Hy het so baie oproepe, fakse, briewe en telegramme gekry. 

Almal se hulle het die papegaai gesien. 

Hy weet nie waar om te begin soek nie. 

Sy boodskappe het almal deurmekaar geraak. 

Wie kan horn help? LU 3.1.2 2.2.6.2 Fakse Table 2.13 
Figure 2.8 bl_f 
bl r 66 CHAPTER 2. KWARTAAL2 bl 


k 


bli 


k 


bl 


k 


bl 
bl 


m 


bl_ 


_k 


2.2.6.3 Briewe 
Figure 2.9 gl_s 

gl_p 

gl_ 
gl_d 

gl___ 

2.2.6.4 Telegramme 
Figure 2.10 kl_s 
kl_m 
kl_p 
kl 

kl_ 

kl r 

kl r 

kl_p 

• Voltooi die woorde. 

• Teken 'n prentjie langs elke woord. 67 LU 3.4.2 
LU 3.4.7 

Table 2.14 

• Verdeel in klein groepies. 

• Praat oor: hoe het die papegaai uitgekom? 

• Wat kan julle doen om die papegaai terug te kry? 

Dink aan baie planne. 

• Skryf al Jul planne hier neer. 

• Kies die beste plan en merk dit met 'n regmerk. 

1 

2. 

3. 4. 

5. 

6. 

7. 

• Vert el vir die klas wat julle gaan doen. 

• Teken 'n pragtige prent van die papegaai wat weggeraak het. Lees weer oor hoe hy gelyk het. LU 4.2.1 
LU 4.2.2 
LU4.8 

Table 2.15 68 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Jy is nou die papegaaL 

Skryf oorjou lewe in die 

dieretuin. 

Vertel hoejy uitgekom 

het. 

Hoe hetjy gevoel? 

Het die mensejou 

teruggekry of isjy nog vry? Kies virjou 'n naam. 
Beginjou storie so : 

My naam is 

Skryf binne-in die lyne van die prent 
Leesjou storie vir die klas. 
Knip die papegaai uit en maak n 
collage vir die klas. 
Figure 2.11 LU 4.4.1 
LU 4.5.1 
LU 4.6.1 
LU 4.6.2 

Table 2.16 69 □ n E 


TTRk." ennrantizraEt ' j u 5 om i ou wrht eon Pv 1 — r Ai TTT^T XTO^ Figure 2.12 LU4.1 Table 2.17 2.2.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele leidrade gebruik om betekenis 
te skep: 

3.1.2 ten opsigte van beelde, die gedrukte media en advertensies; 70 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 

• lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drie letterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.7 enkelklanke hersien; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 

3.5.1 'n verskeidenheid tekste vir genot lees. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 

4.2.1 deelneem aan dinkskrum-aktiwiteite om idees vir skryf te kry; 

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyser deel; 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 
4.4.1 terugvoering te gee of te ontvang; 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke "publiseer": 
4.5.1 werk met ander deel deur dit hardop te lees en/of in die klas uit te stal; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en begin woorde spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.1 eksperimenteer met woorde uit eie taalervaring; 

• algemene woorde korrek spel; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip 
te toon. 

2.3 Hier volg die nuus - 03 3 

2.3.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.3.2 Hier volg die nuus 

2.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26708/!. l/>. 71 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Deur middel van nuusberigte oor die televisie, fakse, briewe, telefoonoproepe, padkaarte en 'n blokkiesraaisel 
word 'n verlore papegaai weer aan die dieretuin terugbesorg. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Met bl, gl, kl, fl, pi, si, vl vind woordbou plaas en leerders ontwikkel probleemoplossing-vaardighede. 

• SKRIF 

Die hoofletters U, Z, J, P, D, R, B, C, en O word aangeleer. 

• DIE GEDIG 

"Ek wil iets se" beklemtoon die belangrikheid van luistervaardighede. 

2.3.5 LEERDERS AFDELING 

2.3.6 Inhoud 
2.3.6.1 Telefoonoproepe 
Figure 2.13 pl_t 


sl_g 


vl_g 


pl_k 


sl_k 


vl_k 


pl_k 


sl_p 


vl_ 


pl_ 


si p 


vl r 


pi g 


sl_k 


vl_g 


pi t 


sl_g 


vl Table 2.18 • Voltooi die woorde. 

• Teken 'n prentjie langs elke woord. 

• Skryf jou eie sinne met 

plat, plaat, sloop, slaap, vlooi, vloer. 72 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU 3.4.2 
LU 4.7.2 
LU4.8 

Table 2.19 • As ek met iemand wat ver is wil "praat", kan ek dit so doen. 

• Teken 'n prent en skryf 'n sin onderaan. Vra vir Ouma of Oupa of hulle ook so met hulle maats kon "praat" toe hy/sy jonk was. LU 4.6.2 
LU 4.6.4 
LU4.8 

• Voltooi die blokkiesraaisel. Table 2.20 1 


2 


3 
7 
8 


4 
9 
5 


10 

Table 2.21 

AF 

1. Ek het gewen.Ek is baie 

2. Kyk hoe bl is hy. 

3. Die konfyt is in die 

4. Hy kl in die boom. 

5. Wat pi jou? 

DWARS 

2. Die hond bl 

7. Hy gl op die nat vloer. 

8. Hy si die kos in. 

9. Moenie so kl nie. 

10. Kyk die mooi bl 

• Kies een en kleur dit in Figure 2.14 LU 3.2.3 
LU 3.4.2 

73 


Table 2.22 74 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Z^S T 1 fir 3 \on roer cm kos n ohL hlij hier 5 


Em Figure 2.15 LU4.1 Table 2.23 • Lees van Flippie en Vlekkie. 

Vlekkie is 'n hondjie. 

Vlekkie is Flippie se hondjie. 
Vlekkie begrawe sy bene in die tuin. 

• Voltooi die storie met "vl" of "fl". 

• Onthou die hoofletters aan die begin van 'n sin. 75 ippie het n hondjie. Sy naam is ekkic Die hondjie het n swart ek oor sy oog. 

Daarom is sy naam ekkie. 

ekkie is uks en gehoorsaarn. As jippi* uit kom | | ekkie dadelik. 

Die mat le op die per. ekkie le op die mat. Hy kyk na die es. Daar is n kers in die 

. Wat es. Die kers ikker in die hoor ekkie? Hy [ Jiegvandie loer af op. Ja, dit is ippie wat vir horn 

luit. Hy storm by die dear uit om vir 
Jippie tesoek. 

Figure 2.16 LU 3.4.2 
LU 3.4.6 

Table 2.24 2.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.3 eenvoudige instruksies in die klaskamer lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drie letterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.6 'n toenemende aantal hoefrekwensiesigwoorde herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en begin woorde spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.2 algemene woorde korrek spel; 

4.6.4 probeer om ontbrekende woorde te spel deur kennis van klanke te gebruik; 
Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 

skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 
4.7.2 basiese punktuasie (hoofletters en punte) gebruik; 76 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

2.4 Hier volg die nuus - 04 4 

2.4.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.4.2 Hier volg die nuus 

2.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Deur middel van nuusberigte oor die televisie, fakse, briewe, telefoonoproepe, padkaarte en 'n blokkiesraaisel 
word 'n verlore papegaai weer aan die dieretuin terugbesorg. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Met bl, gl, kl, fl, pi, si, vl vind woordbou plaas en leerders ontwikkel probleemoplossing-vaardighede. 

• SKRIF 

Die hoofletters U, Z, J, P, D, R, B, C, en O word aangeleer. 

• DIE GEDIG 

"Ek wil iets se" beklemtoon die belangrikheid van luistervaardighede. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26710/!. l/>. 2.4.5 LEERDERS AFDELING 

2.4.6 Inhoud 77 a 
brief. Figure 2.17 • Lees Flippie se brief. 

Beste mnr. Opsigter 

Ek is jammer dat jou pragtige papegaai weggevlieg het. 

Ek ken horn goed. 

Ek het baie vir horn gekuier. 

Ek het altyd vir horn grondboontjies geneem. 

Hy is baie mak en het die grondboontjies uit my hand geeet. 

Ek weet daar is baie gevare daar buite en ek is bang dat hy iets sal oorkom. Nou staan ek soggens vroeg 
op, ry op my fiets en soek in al die borne rond. Ongelukkig is sy vere dieselfde kleure as die blare van die 
borne. Ek sal horn nie maklik sien nie, daarom luister ek ook mooi of ek horn nie dalk kan hoor nie. Hy ken 
'n paar woorde en het my nage-aap as ek met horn praat. 

Ek is baie hartseer. Ek sal nie ophou soek nie. 

Ek hoop ons kry horn gou. 

Groete 

Flippie Swart LU 3.3.1 
LU 3.3.2 

Table 2.25 • Beantwoord die volgende vrae. 

• Skryf in volsinne met hoofletters en punte. 

Wie het die brief geskryf ? 

1. F 

Aan wie het Flippie geskryf? 

2. Flippie het 

3. Wat het Flippie vir die papegaai gegee om te eet? 

4. Wat het vir Flippie hartseer gemaak? 

5. Hoe sal jy voel as jou troeteldier wegraak? 

6. Hoekom sal Flippie nie maklik die papegaai in die takke kan sien nie? 78 CHAPTER 2. KWARTAAL2 7. Dink jy Flippie sal horn kry? Gee 'n rede vir jou antwoord. LU 3.2.1 
LU 4.6.1 
LU 4.6.2 
LU 4.6.4 

Table 2.26 ^^ I E HI iriK korn (i nn e n 3ZE3 UDD Muis l.OH T^TTT A'A\<S> Figure 2.18 LU4.1 Table 2.27 • Lees verder. Probeer om vlot te lees, met gevoel. 79 

Vanoggend het Flippie en sy beste maat vroeg opgestaan. 

Hulle wou weer die papegaai gaan soek. 

Danie het vir Flippie by die huis gaan haal. Die son het net opgekom. Toe is die twee op hulle fietse weg. 

M Ek wonder of die papegaai nog lewe," se Danie. 

M Hy is slim. Ek dink hy sal lank hier buite kan oorleef," se Flippie. 

M Ja, ek weet hy is slim, maar waar sal hy kos kry? Wat sal hy eet? In die dieretuin het die opsigter vir 
horn kos gebring. Hy het nie nodig gehad om te soek vir kos nie, M se Danie. 

"Ag," se Flippie, "hier is baie vrugtebome hier naby. Die papegaai hou baie van vrugte. Hy moet net 
nie oor die rivier vlieg nie. Daar is net groen koringlande. Daar sal nie genoeg kos vir horn wees nie." 

"Die boere sal nie daarvan hou as hulle agterkom die papegaai pik aan die vrugte nie. Hulle sal horn 
sowaar skiet," se Danie benoud. 

"Kom, Danie, ons moet vinniger ry. Hy is al vier dae weg. Ons moet horn vandag kry", se Flippie. Hy 
trap vinnig op sy fiets met Danie kort op sy hakke. LU 3.3.1 
LU 3.3.2 
LU5.1 

Table 2.28 • Help hulle om die papegaai se deurmekaar taal te verstaan. 

• Hier is die kode:- a = lb = 2c = 


= 3d 


f = 6g = 7h = 


= 8i = 


k = 111 = 12m = 


p = 16q = 


17r = 


u = 21v = 22w = 


= 4e = 5 
9j = 10 
13n = 14o = 15 


18s = 19t = 


-- 20 


23x = 24y = 25z = 
26 Table 2.29 Dit is wat hulle gehoor het. 11, 15, 13 


8, 1, 1, 12 


13, 25 


5, 11 


19, 11, 21, 9, 12 


9, 14 


4,9,5 


7, 18, 15, 20 


14, 1, 2, 25 


4,9,5 


18, 9, 22, 9, 5, 18. 


5, 11 


9, 19 


19, 15 


13, 15, 5, 7!! !! Table 2.30 LU 3.2.3 Table 2.31 80 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
h^ Hulk S*l 


Figure 2.19 Sersant: Ry soos ek vir julle gese het 1 ^> bete ken regs 

<C^ zzi bete ken links 

A , l A A 

bete ken vorentoe A Jj? bete ken terug 
beteken grot 
geen toegang 
bonne 
rivier Figure 2.20 Flippie: Baie dankie, Sersant. 
• Hier is die kaart met die instruksies om by die grot te kom. Ry 
tussen die bome deur t Figure 2.21 81 LU 3.2.3 
LU5.1 

Table 2.32 Wys met pyltjies op die kaart hoe Flippie en Danie by die grot uitgekom het. AAAA 
Figure 2.22 LU5.1 Table 2.33 • Teken die dieretuin met die papegaai veilig terug in sy hok. 

• Wat dink jy se hulle nou? Papegaai: Flippie: Opsigter: Table 2.34 LU 4.3.1 
LU4.8 

Table 2.35 82 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.4.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees; 

3.2.3 eenvoudige instruksies in die klaskamer lees; 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe vir 'n skryfstuk vir 
verskillende redes skryf; 

4.3.1 verskillende tekste skryf; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en begin woorde spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.1 eksperimenteer met woorde uit eie taalervaring; 

4.6.2 algemene woorde korrek spel; 

4.6.4 probeer om ontbrekende woorde te spel deur kennis van klanke te gebruik; 
Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 

begrip te toon. 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel. 

2.5 Pret en plesier - 01 5 

2.5.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.5.2 Pret en plesier 

2.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

TYDSKEDULE 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26721/!. l/>. 83 

Bennie sien uit na die verrassings wat Pappa vir horn beplan het met sy verjaardag. Hy bekommer horn so 
oor die storms en slegte winterweer wat woed dat hy 'n aaklige nagmerrie beleef. 

Die leerder begin sy skryfwerk beplan en voltooi 'n begripstoets. 

Hy/sy voltooi 'n grafiek oor die weer en bespreek die graflek. 

Interessante raaisels kan voltooi word. 

Besprekingsonderwerpe soos rampe en die gevolge van sulke rampe, voedseltekort, behuising, armoede 
gee aan leerders die geleentheid om betrokke te raak in die gemeenskap. Hulle ontwerp plakkate om voedsel 
in te samel, (Lewensorientering - Kuns) en ontsyfer 'n kode as voorbeeld vir 'n slagspreuk. 

'n Resep word ingesluit sodat die opvoeder saam met die leerders koekies kan bak en die stappe een vir 
een volg (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Vr, pr, dr, gr, gr, kr, tr, br, fr, sp, sn, sm, st word in konteks aangeleer. 

• SKRIF 

Die laaste hoofletters G, Q, S word aangeleer en die kleinletters word hersien. 

• Gee die leerders die geleentheid om die storie te bespreek. Laat hulle vertel van slegte drome - 
nagmerries - wat hulle gehad het. Hoe het hulle gevoel? Hulle kan ook daaroor skryf. 

• Toets hulle gereeld en kyk of hulle die spelwoorde in hierdie module kan klank en skryf. Indien hulle 
nog nie kan nie, moet die woorde met die dubbele medeklinkers soos hierin vervat, weer op die mat, in 
groepies of individueel geleer word. Maak seker dat hulle die betekenis van die woorde verstaan. Vra 
dus vir hulle om sinne met die woorde te maak. 

• Se/lees die gedig kort-kort vir die klas sodat hulle geleidelik die woorde kan memoriseer. Vestig hulle 
aandag op woorde met dieselfde klanke (rymwoorde), Vinnige leerders kan gerus probeer om hulle eie 
gediggies/rympies te skryf. Dit is lekker as hulle twee-twee hieraan kan werk. 

• Moeilike sigwoorde in die leesstukke kan op flitskaarte geskryf word en leerders kan hulle vasle deur 
speletjies daarmee te speel. 

• Al die hoofletters vir skrif is nou aangeleer. 2.5.5 LEERDERS AFDELING 

2.5.6 Inhoud 

• Luister. • Lees en leer. 2.5.6.1 Dis Winter! 

Die wolke pak saam, 

en die maan is verduister. 

Die blitse flits dreigend, 

en die aarde die fluister. 

Plif ! Plof teen die venster, 

dis die reen wat daar spat. 

Die wereld daar buite 

is waternat! 

Die wind se gesuis 

deur blare en takke. 

Dis die druppels wat skarrel, 84 CHAPTER 2. KWARTAAL2 op huise se dakke. 
Dit reen oor die land! 
Hoor die see se gedruis 
van branders wat breek 
op die nat, wit sand. 
G.J.M • Vrae om te beantwoord en te bespreek. 

• Wat dink jy het die aarde gefluister? 

• Bespreek die tekens van winter in die eerste versie. 

• Versier jou bladsy met "prente" uit die gedig. LU 1.3.2 
LU 3.2.1 
LU4.8 

Table 2.36 • Lees die storie hardop. Luister mooi! 2.5.6.2 Bennie se Manewales 

Bennie: Mamma, dit reen katte en honde buite! Wat gaan ons doen as dit more reen? Ek verjaar en Pappa 
het belowe ons kan my maatjies verras met allerhande opwindende dinge wat ons saam gaan doen. 

Wat gaan ons doen as dit reen? Ek wil nie net 'n partytjie by die huis he nie! 

Mamma: Ja, Bennie, jy gaan die dag baie geniet. Pappa het baie lekker dinge beplan. 

Jou uitnodigings is al gestuur en die reen sal ons nie keer nie. Het jy al gebad? 

Jy moet nou gaan slaap anders is jy more te moeg om die dag te geniet. Toe, weg is jy! 

Bennie: (pleit by sy ma) Ek gaan nou slaap, Mamma, maar ek wil net gou die weervoorspelling sien. Ek 
wil sien of dit more nog gaan reen. (Bennie skakel die televisie aan.) LU 3.3.1 Table 2.37 • Luister eers. 

• Lees. 

• Bespreek hoe Bennie voel. 85 

Hier volg I 

die 

weerberig 
vir more, 
Saterdacj. "Die weerkantoor voorspel swaar reen 
vannag en donderbuie more oor die hele land. 
Daar is 'n moontlikheid dat dit teen die mid dag 
sal opklaar. Die wind sal sterk noord-wes waai." Figure 2.23 Bennie: (nou heeltemal mismoedig) Kan Mamma hoor! Dit gaan nog reen! Die strate lyk al soos riviere. 
Ons sal nerens kan gaan nie! 

Mamma: Nee, Bennie, die weerkantoor verwag dat dit more sal opklaar. Toe, gaan slaap nou. Ek moet 
nog koek bak vir jou maatjies. Nag, Bennie! 

Bennie: (loop kamer toe) Nag, Mamma. LU 1.2 
LU 1.3.6 
LU 3.3.2 

Table 2.38 • Juffrou: Kom ons maak 'n graflek van die weer. My graflek vir. 
maand 20 


19 


18 


17 


continued on next page 86 CHAPTER 2. KWARTAAL2 16 


15 


14 


13 


12 


11 


10 


9 


8 


7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 
Dae 


Son 


*.\0^ * 

4 

Reen 


Wolke Wind Table 2.39 • Kies vier kleure; een vir son, een vir reen, ens. 

• Kleur elke dag een blokkie in. 

• Aan die einde van die maand kan jy sien of daar meer /minder sonnige, reenerige, winderige of bewolkte 
dae was. LU 5.4.1 
LU 5.4.2 

Table 2.40 • Skryf oor die weer. Kyk na die graflek op bladsy 4. 

• Gebruik die woordeskat: meeste/minste/meer /minder. Die Weer in 
maand 87 • Van watter soort weer hou jy die meeste? 

• Gee 'n rede vir jou antwoord. Ek LU 4.7.2 
LU 5.1.1 

Table 2.41 I 
jhpL mnrrrr a. ^r n XX /-V Figure 2.24 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • Versier die patroon. • Bespreek in groepe. 

• Skryf. LU4.1 Table 2.42 
'W 
kat j? eend 
j D Figure 2.25 LU 4.2.1 
LU 4.2.2 
LU 5.1.1 

89 
Table 2.43 2.5.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek 
vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en, indien gepas, 
kommentaar te lewer op dit wat gehoor is; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

1.3.2 vir besonderhede luister; 

1.3.6 gevoelens oor 'n mondelinge teks uitdruk en redes gee; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 

stuk te begin: 

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry; 

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 basiese punktuasie gebruik; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om 
begrip te toon. 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel: 

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende 
vlak verstaan en gebruik; 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk: 

5.4.1 spesifleke inligting uit 'n teks kies en dit verwerk. 

5.4.2 inligting in 'n eenvoudige graflese vorm organiseer. 90 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.6 Pret en plesier - 02 6 

2.6.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.6.2 Pret en plesier 

2.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.6.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

TYDSKEDULE 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Bennie sien uit na die verrassings wat Pappa vir horn beplan het met sy verjaardag. Hy bekommer horn so 
oor die storms en slegte winterweer wat woed dat hy 'n aaklige nagmerrie beleef. 

Die leerder begin sy skryfwerk beplan en voltooi 'n begripstoets. 

Hy/sy voltooi 'n grafiek oor die weer en bespreek die grafiek. 

Interessante raaisels kan voltooi word. 

Besprekingsonderwerpe soos rampe en die gevolge van sulke rampe, voedseltekort, behuising, armoede 
gee aan leerders die geleentheid om betrokke te raak in die gemeenskap. Hulle ontwerp plakkate om voedsel 
in te samel, (Lewensorientering - Kuns) en ontsyfer 'n kode as voorbeeld vir 'n slagspreuk. 

'n Resep word ingesluit sodat die opvoeder saam met die leerders koekies kan bak en die stappe een vir 
een volg (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Vr, pr, dr, gr, gr, kr, tr, br, fr, sp, sn, sm, st word in konteks aangeleer. 

• SKRIF 

Die laaste hoofletters G, Q, S word aangeleer en die kleinletters word hersien. 

• Gee die leerders die geleentheid om die storie te bespreek. Laat hulle vertel van slegte drome - 
nagmerries - wat hulle gehad het. Hoe het hulle gevoel? Hulle kan ook daaroor skryf. 

• Toets hulle gereeld en kyk of hulle die spelwoorde in hierdie module kan klank en skryf. Indien hulle 
nog nie kan nie, moet die woorde met die dubbele medeklinkers soos hierin vervat, weer op die mat, in 
groepies of individueel geleer word. Maak seker dat hulle die betekenis van die woorde verstaan. Vra 
dus vir hulle om sinne met die woorde te maak. 

• Se/lees die gedig kort-kort vir die klas sodat hulle geleidelik die woorde kan memoriseer. Vestig hulle 
aandag op woorde met dieselfde klanke (rymwoorde), Vinnige leerders kan gerus probeer om hulle eie 
gediggies/rympies te skryf. Dit is lekker as hulle twee-twee hieraan kan werk. 

• Moeilike sigwoorde in die leesstukke kan op flitskaarte geskryf word en leerders kan hulle vasle deur 
speletjies daarmee te speel. 

• Al die hoofletters vir skrif is nou aangeleer. 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32511/!. l/>. 91 2.6.5 LEERDERS AFDELING 

2.6.6 Inhoud 

Kies vr- of pr- • Voltooi die woorde op die slak. 

• Maak jou eie sinne met hierdie woorde. Onthou hoofletters en punte. 
Figure 2.26 Sinne. LU 3.4.3 Table 2.44 • Luister eers. 

• Lees. 

• Bespreek. Skryf. 92 CHAPTER 2. KWARTAAL2 r 

Ek is klein. 

Ek is swart. 

Ek woon onder 

die grond. 

Ek hou van striker. 

Ek is 'n ^V V r 

Ek het ag pote. 

Ek vang vliee. 

Ek spin. 

Ek woon binne 

of buite. 

Ek is 'n A Ek is sag 
en wollerig. 
Ek het lang ore. 
My stert is kort. 
Ek hou van wortels. 
Ek is 'n Ek is groen. 
Ek kan spring. 
Ek het vlerke. 
Ek het sterk 
agterbene. 
Ek vreet groen 
gras en groen blare, 
Ek is 'n spr A Ek het vlerke. 
Ek werk vir die 
koningin. 
Ek werk as die 
son skun. 
Ek kan steek. 
Ek is 'n Figure 2.27 LU 1.4 
LU 2.2 
LU 2.4.3 
LU 3.2.1 

Table 2.45 2.6.6.1 Wurms en Woordbou 

• Voltooi die woorde. 

• Gebruik dr- of gr- 93 
Figure 2.28 • Lees en leer die woorde. 

• Waar pas hulle in? 

Twee kom voor 

2. Kom ons gaan 'n entjie 

3. Pappa sny die 

4. Sy die lemoensap uit. 

5. Mammie dra 'n mooi rok. 

6. Gooi die skil in die 

7. Hulle om en om. 

8. Die man spit met 'n LU 3.4.2 Table 2.46 • Lees hardop, met gevoel. Bennie: 

Ek le in my bed. 

Ek luister na die reen daar buite. 

Ek hoor hoe spat die druppels 

teen die mite. 

Ek hoor hoe suis die wind 

deur die blare en die takke. 

Ek hoor hoe breek die branders 

op die nat, wit sand. 

Ek sien die blitse daar ver. 

Ek weet die boere is bly oor 

die reen. 

Ek weet die damme gaan 

weer water kry. 

Ek weet die plante en borne 

het die reen nodig. 

Maar - 

More verjaar ek. Ek wil he 

die son moet warm skyn. 

Ek wil swem in die see. 

Ek wil party tjie hou. 94 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Ek wil alles doen wat 

Pappa vir ons beplan het. 

Daar steek die maan nou sy kop uit. 

Die mooi, ronde, geel ma- a- a- a- a- an! 

Gaap! Gaap! 

Nou gaan ek slaap! Goeienag! LU 3.3.1 
LU 3.3.3 

Table 2.47 • Beantwoord die volgende vrae: Skryf die antwoorde. 

1. Wie is die karakters in die storie van 
Bennie se manewales? 2. Wat beteken: Dit reen katte en honde? 3. Bennie wil nie he dit moet more reen nie, want die boere bly dat dit reen? 4. Waarom is LU 3.2.1 Table 2.48 95 S Mini x is korn EZ nnnnnn w n A'A'.'V Figure 2.29 • Versier die patroon. LU4.1 Table 2.49 2.6.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder luister na raaisels en grappies,dit geniet 
en gepas daarop reageer. 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 96 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal verbeeldingryk vir pret en fantasie 
gebruik; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en 
die maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken; 
Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

2.7 Pret en plesier - 03 7 

2.7.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.7.2 Pret en plesier 

2.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.7.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

TYDSKEDULE 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Bennie sien uit na die verrassings wat Pappa vir horn beplan het met sy verjaardag. Hy bekommer horn so 
oor die storms en slegte winterweer wat woed dat hy 'n aaklige nagmerrie beleef. 

Die leerder begin sy skryfwerk beplan en voltooi 'n begripstoets. 

Hy/sy voltooi 'n grafiek oor die weer en bespreek die grafiek. 

Interessante raaisels kan voltooi word. 

Besprekingsonderwerpe soos rampe en die gevolge van sulke rampe, voedseltekort, behuising, armoede 
gee aan leerders die geleentheid om betrokke te raak in die gemeenskap. Hulle ontwerp plakkate om voedsel 
in te samel, (Lewensorientering - Kuns) en ontsyfer 'n kode as voorbeeld vir 'n slagspreuk. 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26908/!. l/>. 97 

'n Resep word ingesluit sodat die opvoeder saam met die leerders koekies kan bak en die stappe een vir 
een volg (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Vr, pr, dr, gr, gr, kr, tr, br, fr, sp, sn, sm, st word in konteks aangeleer. 

• SKRIF 

Die laaste hoofletters G, Q, S word aangeleer en die kleinletters word hersien. 

• Gee die leerders die geleentheid om die storie te bespreek. Laat hulle vertel van slegte drome - 
nagmerries - wat hulle gehad het. Hoe het hulle gevoel? Hulle kan ook daaroor skryf. 

• Toets hulle gereeld en kyk of hulle die spelwoorde in hierdie module kan klank en skryf. Indien hulle 
nog nie kan nie, moet die woorde met die dubbele medeklinkers soos hierin vervat, weer op die mat, in 
groepies of individueel geleer word. Maak seker dat hulle die betekenis van die woorde verstaan. Vra 
dus vir hulle om sinne met die woorde te maak. 

• Se/lees die gedig kort-kort vir die klas sodat hulle geleidelik die woorde kan memoriseer. Vestig hulle 
aandag op woorde met dieselfde klanke (rymwoorde), Vinnige leerders kan gerus probeer om hulle eie 
gediggies/rympies te skryf. Dit is lekker as hulle twee-twee hieraan kan werk. 

• Moeilike sigwoorde in die leesstukke kan op flitskaarte geskryf word en leerders kan hulle vasle deur 
speletjies daarmee te speel. 

• Al die hoofletters vir skrif is nou aangeleer. 2.7.5 LEERDERS AFDELING 

2.7.6 Inhoud 

• Luister eers. 

• Lees die koerantberig. 

2.7.6.1 Mense se huise is oorstroom 

Die boere juig oor die reen. 

Nou sal hulle 'n beter oes he, want die droogte is gebreek. 

Maar die rivier wat deur die plakkerskamp loop, het sy walle oorstroom. 

Die mense sit nou sonder kos, droe klere en huise. 

'n Beroep word op die lesers gedoen om hierdie mense te help. 

Skakel die koerant se kantoor vir meer inligting. 

Telefoonnommer: 11 00 55 30 

• Verdeel in groepe. 

• Besluit hoe julle hierdie mense kan help. LU 2.4.2 
LU 2.4.3 
LU 2.4.4 
LU 2.5 
LU 3.2.1 

Table 2.50 98 CHAPTER 2. KWARTAAL2 2.7.6.2 Ontwerp 'n plakkaat 

• Luister eers. 

• Lees. 

• Kry 'n maat om jou te help om 'n plakkaat te ontwerp om in die skool te vertoon. 

• Vra vir bydraes vir die mense in die oorstroomde plakkerskamp. 

• Gebruik slagspreuke (slim woorde om almal se 

• belangstelling te kry). 

• Knip prente uit ou koerante of tydskrifte om jou plakkaat interessant, kleurvol en doeltreffend te maak. 

• Hier is 'n voorbeeld van 'n slagspreuk. Gebruik die kode om dit te skryf. I 2 3 L 5 6 7 g S 10 II 12 13 
ABCDEFGH IJ KLM 

\L 15 16 17 IS IS 20 21 22 23 21 25 26 

NOPORSTU VWXYZ 

Figure 2.30 2, 18, S, It 7 L, S, 5 II, 15, R 5, \L 13, 5, \L H. 5 <?. \L \L 15, 15, I L % 5 2, I?, 15, 15, L 22, S, IS L S, 5 Figure 2.31 LU 5.1.1 
LU 5.3.3 

Table 2.51 99 2.7.6.3 Klanke met kr- en tr- 

[U+263B] Lees die snaakse sin. 

[U+263B] Trek 'n sirkel om al die kr- en tr- woorde. 
[U+263B] Voltooi die lyste van kr- en tr- woorde. 

Figure 2.32 Sin: Die kraai en die kreef kruip na die trollie op die trein se trok. kr- 


tr- Table 2.52 • Lees en leer die woorde. 

• Onthou ook vir: kryt, kraak, kroon, krap, kruis, traan, trap, tronk, trots, trou. LU 3.4.2 Table 2.53 • Skryf aan die koerant en vertel hoe jou skool die mense in nood gehelp het. 

• Die woorde in die kantlyn sal jou help. 

• Onthou hoofletters en punte. 

• Gee jou artikel 'n titel. titel Wie hetbesluit? 


Wat hetjulle besluit? 


Hoe het julle dit gedoen? 


Was jullesuksesvol? 100 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Table 2.54 LU 4.2.1 
LU 4.2.2 
LU 4.3.1 

Table 2.55 2.7.6.4 Koekies vir Bennie • Mammie gebruik hierdie resep vir Bennie se koekies. 

• Miskien wil jy ook koekies bak. 

• Jy moenie dit alleen probeer bak nie. 

• Jy benodig (vir 24 koekies) 2 eiers 

125 g margarien 

125 g suiker 

225 g meel 

2 gelykvol teelepels bakpoeier 

1 teelepel vanielje-geursel 

6 eetlepels versiersuiker 

papierbakkies 

lemoensap 

• Wat om te doen: 

1. Stel die oond op 180oC 

2. Meng die margarien en suiker in 'n bak. 

3. Breek die eiers een vir een daarin. Meng goed. 

4. Roer die meel in. 

5. Gooi die vanielje in. Meng. 

6. Nou kom die bakpoeier. Meng. 

7. Skep twee teelepelsvol deeg in elke papierbakkie. 

8. Bak in die oond vir 10 minute. Laat afkoel. 

9. Meng die versiersuiker met 'n klein stukkie margarien en lemoensap en smeer 'n bietjie op elke koekie. LU 3.2.3 
LU 5.1.1 

Table 2.56 • Bou woorde met: XjX £X W - fsy Figure 2.33 101 il 


eek 


ok 


ommel 


ood 


oer 


is 


ans 


ug 


oek 


aai 


ons 


and 


ing Table 2.57 • Lees en leer die woorde. 

• Waar pas hulle in? 

1. Hy die bord. 

2. Sy dra 'n swart 

3. Die motor ry oor die 

4. Hy die papier. 

5. Sy lyk 

6. Jan is my LU 3.4.3 Table 2.58 2.7.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.2 beurte neem en gepaste vrae stel; 

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei; 

2.4.4 sensitiwiteit vir ander se regte en gevoelens toon; 

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder maniere voorstel om probleme op te 
los. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 
3.2.3 tekste van 'n effens ingewikkelder vlak lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken; 
Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry; 

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf: 102 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel: 

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende 
vlak verstaan en gebruik; 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek: 

5.3.3 eenvoudige strategies gebruik om inligting te verkry en op te teken. 

2.8 Pret en plesier - 04 8 

2.8.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

2.8.2 Pret en plesier 

2.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.8.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

TYDSKEDULE 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Bennie sien uit na die verrassings wat Pappa vir horn beplan het met sy verjaardag. Hy bekommer horn so 
oor die storms en slegte winterweer wat woed dat hy 'n aaklige nagmerrie beleef. 

Die leerder begin sy skryfwerk beplan en voltooi 'n begripstoets. 

Hy/sy voltooi 'n grafiek oor die weer en bespreek die grafiek. 

Interessante raaisels kan voltooi word. 

Besprekingsonderwerpe soos rampe en die gevolge van sulke rampe, voedseltekort, behuising, armoede 
gee aan leerders die geleentheid om betrokke te raak in die gemeenskap. Hulle ontwerp plakkate om voedsel 
in te samel, (Lewensorientering - Kuns) en ontsyfer 'n kode as voorbeeld vir 'n slagspreuk. 

'n Resep word ingesluit sodat die opvoeder saam met die leerders koekies kan bak en die stappe een vir 
een volg (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Vr, pr, dr, gr, gr, kr, tr, br, fr, sp, sn, sm, st word in konteks aangeleer. 

• SKRIF 

Die laaste hoofletters G, Q, S word aangeleer en die kleinletters word hersien. 

• Gee die leerders die geleentheid om die storie te bespreek. Laat hulle vertel van slegte drome - 
nagmerries - wat hulle gehad het. Hoe het hulle gevoel? Hulle kan ook daaroor skryf. 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26909/!. l/>. 103 

Toets hulle gereeld en kyk of hulle die spelwoorde in hierdie module kan klank en skryf. Indien hulle 

nog nie kan nie, moet die woorde met die dubbele medeklinkers soos hierin vervat, weer op die mat, in 

groepies of individueel geleer word. Maak seker dat hulle die betekenis van die woorde verstaan. Vra 

dus vir hulle om sinne met die woorde te maak. 

Se/lees die gedig kort-kort vir die klas sodat hulle geleidelik die woorde kan memoriseer. Vestig hulle 

aandag op woorde met dieselfde klanke (rymwoorde), Vinnige leerders kan gerus probeer om hulle eie 

gediggies/rympies te skryf. Dit is lekker as hulle twee-twee hieraan kan werk. 

Moeilike sigwoorde in die leesstukke kan op flitskaarte geskryf word en leerders kan hulle vasle deur 

speletjies daarmee te speel. 

Al die hoofletters vir skrif is nou aangeleer. 2.8.5 LEERDERS AFDELING 

2.8.6 Inhoud 
Figure 2.34 Lees verder. 

Bennie is so opgewonde. Hy het gewens Pappa neem horn en sy maats na die pretpark. 
Die wiele draai. 
Die musiek speel. 
Die ligte flits. 

Die mense gil soos hulle om en om draai. 
Die karretjies gly en bots teen mekaar. 
Die swaaie vlieg al vinniger en vinniger. 
Daar's ballonne, stokkielekkers so groot soos pierings, 
narre met gesigte wat geverf is, 
pryse om te wen en ponies om op te ry. 
Bennie hardloop heen en weer. 
Hy kan nie besluit wat hy eerste wil doen nie! 

Pappa koop vir hulle roomyse, springmielies, vleisbroodjies, koeldranke en sakke vol lekkers. 
Die was heerlik! LU 3.3.3 
LU 3.3.5 

Table 2.59 • Teken vir Bennie en sy maats by die pretpark. 104 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Figure 2.35 • Vertel vir die klas van jou besoek aan die pretpark. 

• Wat het julle gedoen? 

• Waarvan het jy gehou? 

• Waar sou jy jou verjaardagpartytjie wou vier, as jy kon kies? LU 2.1 
LU 4.3.1 
LU4.8 

Table 2.60 Skryf die geskommelde woorde korrek oor. 
Figure 2.36 Leidraad: Al die woorde begin met 105 
of 
Figure 2.37 • Lees. LU 3.4.4 
LU 4.3.2 

Table 2.61 
maats. i_*. ^ . 

het noq 'n y"'*x>*- % ft verrassing H &i 
^^ Figure 2.38 • Lees waarheen hulle gaan. 
sOn naga an edi reediniut 106 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

• Skryf: 

• Om daar te kom moet Pappa: 

reguit ry tot by die sirkel, links draai, by een stopstraat verby, regs draai, weer links draai en ry tot 
by die verkeerslig, wag totdat die lig groen is, regs draai, by die bos verby en daar kom julle by die 
aan. 

• Teken die pad soos dit beskryf is. 
Figure 2.39 LU 3.2.3 
LU 3.3.3 
LU 4.3.2 
LU 5.1.1 

Table 2.62 

• Soek die letters wat ontbreek om die woord te voltooi. 
Figure 2.40 Vul hulle in. 107 • Waar pas die woorde in? 

1. Ek botter op my brood. 

2. Op c n warm dag ek na water. 

3. Hy aan die lekkernye. 

4. Die ys gaan LU 3.4.3 Table 2.63 • Kyk mooi na die prent. 

• Watter foute kan jy sien? 

• Tel hoeveel foute jy kan sien. 

• Vert el vir die klas/jou maat wat verkeerd is met hierdie dieretuin. 
Figure 2.41 LU 2.2 
LU 5.2.2 

Table 2.64 • Voltooi die woorde. 108 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Figure 2.42 • Maak sinne met ses woorde. LU 3.4.2 
LU 4.6.4 
LU 4.7.2 

Table 2.65 109 s E £ y £ s s IS ^Snre I! g OimD ~&n i? S\am r ) HEZ x x y >• - Figure 2.43 • Versier die patroon. LU4.1 Table 2.66 • Soek die letters wat ontbreek om die woorde te voltooi. 

• Vul hulle in. Waar pas hulle in? 110 CHAPTER 2. KWARTAAL2 1. Vandag die son. 

2. Hulle vang die 

3. Ek gaan toe. 

4. Die man roei die 

5. My blink mooi. LU 3.4.2 Table 2.67 • Lees. Figure 2.44 Bennie: Nee, Pappa! Nee! Ek wil nie hier kuier nie. 
Kyk hoe deurmekaar is die dieretuin! Nee! Nee! Nee! 
Mamma: Bennie! Bennie! Wat gaan aan? 
Waarom skree jy so? 
Bennie: N-e-e-e-e-e-e-e! 
Pappa: Ma, maak horn wakker! Hy droom! 
Dis seker 'n nagmerrie! 

Mamma: (skud vir Bennie) Kom, Bennie, word wakker! 
Jy verjaar vandag. Het jy vergeet? 
Bennie: (deur die slaap) Is dit vandag my verjaardag? 
Ek het gedink dit is al verby. 
Weet Mamma, ek het gedroom Pappa neem ons 
na die pretpark. Dit was heerlik. Maar toe neem 
hy ons na 'n baie snaakse dieretuin. Die leeu het 
my raakgesien en na my toe gekom. Sy bek was 
wawyd oop! Ek is so bly dit was net 'n droom. 
Maar, Pappa, waarheen gaan ons? 

Pappa: Jy sal nog sien, maar kom laat ons jou eers gelukwens met jou neende verjaardag. 
Baie geluk, ou seun. Geniet die dag. LU 2.4.7 
LU 3.3.1 

Table 2.68 Ill 

2.8.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal verbeeldingryk vir pret en fantasie 
gebruik; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.7 vrae beantwoord en redes gee vir antwoord; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.3 tekste van 'n effens ingewikkelder vlak lees; 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en 
die maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken; 

3.4.4 meer komplekse woordfamilies herken. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.2 geskommelde woorde / sinne korrek oorskryf; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.4 probeer om onbekende woorde te spel deur kennis van klanke te gebruik; 
Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 

skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 basiese punktuasie gebruik; 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel: 

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende 
vlak verstaan en gebruik; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink en te redeneer: 

5.2.2 hoerordedenke en die meegaande taal gebruik, soos maak afleidings, pas kennis toe, evalueer. 112 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 Chapter 3 

Kwartaal 3 3.1 Hoe lyk ek? - 01 1 

3.1.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.1.2 Hoe lyk ek? 

3.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar 
le horn toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners 
ook is en dat alles in die lewe nie net oor "wen" gaan nie. 

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels 
wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe 
waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns. 
'n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging. 

• SKRIF lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m26910/!. l/>. 113 114 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met 
gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik. 

Skrif: 

In die modules 1 - 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer. 

In hierdie module word 'n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee. 

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie 
bemeester het nie, gereeld hersien word. 

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie 
van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf. 

Kreatiewe Skryfwerk: 

Leerders word in hierdie module bewus van 'n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die 
sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, 
kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord 
aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik. 115 3.1.5 LEERDERS AFDELING 

3.1.6 Inhoud Aa Bb Cc Dd Ee 
FfGgHhliJj 
Kk LI Mm Nn Oo 
Pp Oq Rr Ss Tt 
Uu Vv Ww Xx 
YyZz 234.567810 Figure 3.1 Skryf en versier die patroon. 116 CHAPTER 3. KWARTAAL3 D 
Dd 

Daar loop Dawid. I 2 Figure 3.2 LU4.1 Table 3.1 117 M 

Mm 
Marie 

My ma se naam is Marie. '...i m Figure 3.3 LU4.1 Table 3.2 Wat onthou julle van Themba en sy sussie Thandi? Vert el vir die klas. 

Waar het hulle gebly? 

Wie het vir hulle versorg? 

Wat het met Themba gebeur? 

Die storie gaan aan luister mooi en lees dit versigtig 3.1.6.1 Themba sterk aan - Deel 1 

Themba het uit die hospitaal gekom. 

Sy familie was baie bly om horn weer by die huis te he. 

Die dokter het gese hy sal die gips van sy been wat gebreek was, oor drie weke afhaal. Temba moes nog 
met 'n kruk loop. Dit het horn nie gehinder nie. 

Gou was hy weer in die skool. 

Julle onthou mos hoe goed hy kon wiskunde doen. 

Hy het altyd vir Thandi gehelp met haar wiskunde. 

Sy maats was bly om horn te sien. 

Hy was bly om weer vir hulle te sien. • Waarom moes Themba met 'n kruk loop? 

• Hoeveel dae moes hy wag voordat die gips sou afkom? 118 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Hoe weet jy dat Themba goed was met wiskunde? 

• Hoe het Themba gevoel toe hy sy maats weer gesien het? LU 2.4.7 
LU 3.2.1 

Table 3.3 Lees die storie. 3.1.6.2 Themba sterk aan - Deel 2 

Die gips is af ! Nou voel Themba weer pure man! 

Hy doen gereeld sy oefeninge wat die verpleegster horn geleer het. 

Die dokter het ook gese hy moet soveel as moontlik swem, want swem sal sy been gou sterk maak. 

Hy en Thandi stap elke middag swembad toe. Hulle geniet dit, want dit is baie warm buite. 

Themba skop die water en baljaar met Thandi in die water. 

As hy sy been in die water gebruik, is dit glad nie seer nie. 

Dit is net sy voet wat nog nie herstel het nie. 

As hy loop, kry hy nog seer. 

Die dokter se dit kan nog lank neem voordat sy voet heeltemal herstel het. 

Nou swem Themba maar soveel kere soos hy kan. 

• Verdeel die woorde in lettergrepe. Klap die lettergrepe. oe 


fen 


ing 


e 
ver 


pleeg 


ster 
swem 


bad 


oe Table 3.4 LU 3.2.1 
LU 3.3.5 

Table 3.5 

• Bou die woorde en voltooi die blokkiesraaisel. sw 
1. Nie sterk nie. 

2. Nie liq nie. 

3. Nie n eend nie. 

L My voet 

5. Ek in die see. 

6. Die ....... klap. 

7. Hy . . . . . . heen en weer. 

Z. My vinger 

SL Ek as dit warm is. Figure 3.4 119 120 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Table 3.6 LU 3.4.2 
LU 3.4.8 

Table 3.7 3.1.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.7 vrae beantwoord en redes gee vir antwoord; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 121 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

3.2.1 'n storie alleen of saam met die onderwyser lees: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 
3.4.8 blokkiesraaisels voltooi; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf. 

3.2 Hoe lyk ek? - 02 2 

3.2.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.2.2 Hoe lyk ek? 

3.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar 
le horn toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners 
ook is en dat alles in die lewe nie net oor "wen" gaan nie. 

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels 
wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe 
waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns. 
'n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging. 

• SKRIF 

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met 
gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik. 
Skrif: 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26911/!. l/>. 122 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

In die modules 1 - 4 is al die hoofletters in dmkskrif aangeleer. 

In hierdie module word 'n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee. 

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie 
bemeester het nie, gereeld hersien word. 

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie 
van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf. 

Kreatiewe Skryfwerk: 

Leerders word in hierdie module bewus van 'n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die 
sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, 
kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord 
aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik. 

3.2.5 LEERDERS AFDELING 

3.2.6 Inhoud 

• Lees die storie hardop. • Neem beurte om dit vir Juffxou te lees. 3.2.6.1 lets pla. 

Vandag stap Themba alleen huistoe. 
Thandi gaan nog atletiek oefen. 
Die netbalspanne is gekies en 
sy moet nog netbal oefen. 
Al Themba se maats is baie 
opgewonde. Hulle oefen vandag 
rugby en hulle spanne sal more gekies word. 
Themba is nie gelukkig nie. 
Hy wil ook atletiek doen. 
Hy wil ook rugby speel. 
Hy kan mos die bal ver skop! 
Verlede jaar was hy kaptein van sy span. 
Hy het die manne geduik en platgetrek. 
Hy het deur hulle gehardloop 
en driee gedruk. 

Hy het die bal tussen die pale deur geskop! 
Hy vee 'n lastige traan af 
wat oor sy wang loop. 
"Ek sal maar gaan swem," dink hy, 
"my voet is darem nog te seer 
om rugby te kan speel." 

• Waarom is Themba ongelukkig? 

• Bou die kw woorde en skryf hulle oor. 123 
# •$& Figure 3.5 -aad 


-aal 


-as 


yi 


kw 


-aai 


eek 


-art 


-aak Table 3.8 • Voltooi die sinne. 

1 . JirfTrou is soms 

2. Die padda as dit gaan reen. 

3. Gee vir elkeen van die vier 'n 

4. Was die as jy klaar geverf het. LU 3.4.2 Table 3.9 • Lees die woorde in die rugby balle. 

• Kan jy tot by die pale kom? 124 CHAPTER 3. KWARTAAL3 

Figure 3.6 • Teken Themba en sy maats wat rugby speel. LU 3.3.5 
LU4.8 

Table 3.10 • Lees en leer die"tw" woorde wat jy in die woordeblok kry. 

• Kleur elkeen in 'n ander kleur in. 

• Leidrade: 125 1. Ek het soveel hande.2. Om te stry.3. Een 
dosyn.4. Tien plus tien.5. Nie seker is nie.6. Presies 
eenders. 


b 


t 


w 


a 


a 


1 


f 


a 

w 


i 


c 


s 


h 


t 


J 


k 


V 


b 


s 


s 


t 


d 


t 


w 


V 


X 


n 


t 


u 


g 


w 


f 


1 


e 


w 


m 


c 


P 


r 


r 


y 


q 


u 


e 


y 


z 


t 


g 


d 


q 


f 


p 


i 


1 


h 


f 


w 


e 

n 


e 


b 


J 


i 


a 


1 


i 


k 


1 

1 


m 


m 


n 


k 


z 


s 


X 


J 


q 


r 

n 


g 


i 


y 


h 


s 


g 


t 


d 


u 


t 


w 


i 


n 


t 


i 


g 


e 


t 


w 


e 


e 


f 


P 


V 


w 


X Table 3.11 

• Skryf die geskommelde "dw" woorde korrek oor. gewrd aldaw . 
swada 
dnwgi . 3.2.6.2 Gevoelens 

• Lees. LU 3.4.2 Table 3.12 Soms is ons qelukkiq. 
Soms is ons onqelukkiq. 

Soms is ons vriendelik. 
Soms is ons onvriendelik 

Soms is ons kwaad. 
Soms is ons bly. 
Soms is ons harlseer. 

Soms is ons opgewonde. 
Soms is ons verveeld. 

Soms is ons tevrede. 
Soms is ons ontevrede. i -> <*i ^fit>\ 

Figure 3.7 126 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 3.3.3 Table 3.13 • Kies die woorde wat Themba se gevoelens die beste beskryf. 

• Skryf hulle en teken 'n gesig om die gevoelens uit te beeld. 


Figure 3.8 LU 1.3.7 
LU 2.4.4 

Table 3.14 3.2.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te blister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 127 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

1.3.7 oorsaak en gevolg in 'n mondelinge teks bepaal. 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.4 sensitiwiteit vir ander se regte en gevoelens toon; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede soos kontekstuele leidrade en die maak 
van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan gebruik; 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde / sinne / stories illustreer om 
begrip te toon. 

3.3 Hoe lyk ek? - 03 3 

3.3.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.3.2 Hoe lyk ek? 

3.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar 
le horn toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners 
ook is en dat alles in die lewe nie net oor "wen" gaan nie. 

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels 
wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe 
waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26912/!. l/>. 128 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns. 
'n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging. 

• SKRIF 

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met 
gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik. 

Skrif: 

In die modules 1 - 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer. 

In hierdie module word 'n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee. 

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie 
bemeester het nie, gereeld hersien word. 

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie 
van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf. 

Kreatiewe Skryfwerk: 

Leerders word in hierdie module bewus van 'n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die 
sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, 
kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord 
aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik. 

3.3.5 LEERDERS AFDELING 

3.3.6 Inhoud 

• Wat se die titel vir julle? 

• Wat dink julle, waaraan dink Themba? 

3.3.6.1 Themba dink terug. 

Themba skop en skop en skop die water. 
Hy swem die een lengte na die ander. 
Hy swem vinnig en draai soos 'n 
vis in die water. Maar sy gedagtes 
is op die rugby veld. 
Hy sien sy maats agter die bal 
aan hardloop. 

Hy hoor die skare langs die veld 
as sy maats deurbreek en 'n drie druk. 
Hy hoor hoe gil hulle as die eindfluitjie 
blaas. Hulle het gewen! 
Hy wens hy was daar - een van die span. 
Maar ai, die voet pla horn nog steeds. 
Hy wonder of dit ooit sal gesond word. 
Die hele somer kon hy nie deelneem 
aan atletiek nie. Dit lyk vir horn of 
hy die hele winter ook nie sal kan 
rugby speel nie. 

Hy draai om en swem nog 'n paar 
lengtes - kruipslag, borsslag, rugslag - 
tot dat hy doodmoeg is. 129 

• Verduidelik aan jou maats hoe swem jy (a) kmipslag (b) borsslag (c) rugslag. 

• Lees. 

3.3.6.2 Medaljes vir die wenners! 

Dit is Maandagoggend in die saal. 
Meneer kondig die uitslae 
van Saterdag se wedstryde aan 
en wens die spanne geluk. 
Die kinders klap hande en is bly 
oor die spanne wat gewen het. 
Themba weet as hulle so aanhou, sal 
hulle aan die einde van die jaar 
'n medalje kry. 'n Goue medalje. 
Verlede jaar het sy span amper 'n 
silwer medalje gekry. Almal het gese 
hierdie jaar gaan hulle die wenners 
wees. "Ons gaan die goue een kry," 
het hulle gese. 

Nou is hy nie eers deel van die span nie. 
Nou kan hy nie eers die bal vyf meter 
ver skop nie. 

Mnr. Louw vra horn elke keer as hy horn 
sien: "Themba, hoe gaan dit nou? 
Wanneer sal jy weer kan rugby speel?" 
"Ek weet nie, Meneer. Ek oefen elke dag. 
Miskien volgende week," se Themba. 
Maar hy weet dit sal nie volgende week 
wees nie. Sy voet is nog te seer. 
Vrae: 

1. Wat het Meneer Maandagoggend in die saal gese? 

2. Wat sal die wenspan kry? 

3. Themba klink 'n bietjie moedeloos? Hoekom? LU 3.3.1 
LU 3.3.2 
LU 3.3.3 

Table 3.15 • Voltooi die sinne met woorde wat op -ng of -nk eindig. 1. Mammie dra 'n aan haar vinger. 

2. Sy die deeg vir die pannekoeke. 

3. Themba het 'n stok opgetel. 

4. Themba se maat sit langs horn op die 

5. Boet het sy raakgebyt. 

6. Jy moet mooi voor jy jou wiskunde doen. 

7. My pen het nodig. 

8. Ek is regtig vir 'n slang. 

9. Wat is daardie wat daal? 

10. Die het die vuur veroorsaak. 130 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 3.4.2 Table 3.16 • Lees die sigwoorde in die medaljes vir 'n maat. 

• Kleur die medaljes in wat jy kan lees. 
Figure 3.9 Skryf die dae van die week in die korrekte volgorde: Maak 'n sin met medalje en meter. LU 3.4.6 
LU 4.6.2 
LU 4.7.2 

Table 3.17 Skryf soveel woorde neer as waaraan jy kan dink wat rym met 131 gang 

ring 

tong 

bank 

ink 

vonk 

• Tel jou woorde. 

• As jy 12 woorde geskryf het, verdien jy 'n medalje. Teken vir jou een en kleur dit in. • Vir die seuns. 

• Kyk na die prente. 

• Vert el die storie van die prente. 3.3.6.3 Die Rugbywedstryd LU 3.4.5 
LU4.8 

Table 3.18 


Figure 3.10 • Lees die sinne en besluit of hulle by prent 1, die begin van die storie, of by prent 2, die middel van die 
storie, of by prent 3, die einde van die storie, inpas. 

• Skryf die prent se nommer langsaan die sin. 

1. Die eindfTuitjie blaas. 

2. Ek gaan vir die Blou span speel. 

3. Ek druk 'n drie. 

4. My naam is op die bord. 

5. Ek kry die bal. 

6. Hoera! Ons het gewen! LU 2.3 132 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Table 3.19 Vir die dogters. • Kyk na die prente. 

• Vert el die storie van die prente. 
Figure 3.11 • Lees die sinne en besluit of hulle by prent 1, die begin van die storie, of by prent 2, die middel van die 
storie, of by prent 3, die einde van die storie, inpas. 

• Skryf die prent se nommer langsaan die sin. 1. Die eindfluitjie blaas. 

2. Ek gaan vir die Blou span speel. 

3. Die bal is in die net! 

4. My naam is op die bord. 

5. Ek kry die bal. 

6. Hoera! Ons het gewen! LU 2.3 Table 3.20 • Vir almal. 

• Skryf die 6 sinne op bladsy 19 en 20 in die regte volgorde oor sodat hulle soos 'n storie lees. 

• Kies jou eie titel vir die storie. (titel) 133 LU 4.3.1 
Table 3.21 

• Bespreek jou storie met die klas om seker te maak van die volgorde. 3.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en 
die maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 
3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.5 bekende rymwoorde; 

3.4.6 'n toenemende aantal hoefrekwensiesigwoorde herken; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.2 algemene woorde korrek spel; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.7.2 basiese punktuasie gebruik; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde / sinne / stories illustreer om 
begrip te toon. 134 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.4 Hoe lyk ek? - 04 4 

3.4.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.4.2 Hoe lyk ek? 

3.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar 
le horn toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners 
ook is en dat alles in die lewe nie net oor "wen" gaan nie. 

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels 
wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe 
waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns. 
'n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging. 

• SKRIF 

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met 
gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik. 

Skrif: 

In die modules 1 - 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer. 

In hierdie module word 'n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee. 

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie 
bemeester het nie, gereeld hersien word. 

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie 
van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf. 

Kreatiewe Skryfwerk: 

Leerders word in hierdie module bewus van 'n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die 
sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, 
kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord 
aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26913/!. l/>. 135 3.4.5 LEERDERS AFDELING 

3.4.6 Inhoud 

• Vir almal. 

• Neem nou die storie soos jy dit geskryf het op bladsy 21 en kyk hoe jy dit interessant kan maak. Hier 
is 'n paar wenke. 

1. Waar kan jy skryf oor hoe jy gevoel het? Dink aan woorde wat jy kan gebruik, bv. opgewonde; 
teleurgesteld; trots; doodmoeg. 

2. Waar kan jy oor die toeskouers skryf? bv. hulle staan bankvas langs die veld; spring op in die lug; 
wens ons geluk. 

3. Waar kan jy skryf oor hoe vinnig jy gehardloop het? Hoe sterk jy in die skrum gedruk het? Hoe jy 
die bal gegooi het. 

4. Waaraan kan jy nog dink? Skryf jou gedagtes hier neer. LU 2.1 
LU 2.4.3 

Table 3.22 

• Vir almal. 

• Skryf nou jou finale storie met al jou nuwe idees. 

• Onthou die titel. 

• Lees die storie vir die klas en vra vir jou maats om te se waarvan hulle gehou het. (titel) LU 4.3.1 
LU 4.4.1 
LU 4.4.2 
LU 4.4.3 

Table 3.23 • Soek die woorde wat jy nie kan lees nie. 

• Gebruik 'n woordeboek en vind uit wat hulle beteken. 136 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.4.6.1 Themba lees stories. 

Themba kla nie. Hy is baie hartseer 

en saans as hy in die bed le, dink hy 

weer aan sy maats op die rugby veld. 

Hy stap nou meer gereeld biblioteek toe. 

Hy geniet die boeke wat hy lees. 

Hy leer baie dinge - van mense, van 

lande, van diere, van die natuur. 

Hy hou baie van speurverhale en 

reisverhale, asook stories van avonture. 

Dan vergeet hy van die skool, sy maats, 

die rugby. Dan is hy ver, ver weg - 

in grotte, op berge of onder op die 

bodem van die see. Dit is vir horn 

lekker, baie lekker. 

Hy swem nog steeds, net wanneer hy kan. 

Maar hy begin al minder aan rugby dink. 

Hy begin al meer oor sy stories wonder. 

Wie het die geld gesteel? Hoe gaan die 

reddingspan van die ysberg afkom? 

Hoe lyk Paradyseiland? Waarom het 

dinosourusse uitgesterf? 

En hy swem nog 'n paar lengtes - kruipslag, borsslag, rugslag - totdat Thandi later vir horn kom roep: 
"Ouma Rosie se jy moet nou kom. Dit word laat!" 

• Vert el hoekom Themba nie meer so baie aan rugby dink nie. LU 3.3.1 
LU 3.5.3 

Table 3.24 • Soek die ander helfte van die medalje om 'n woord te bou. 137 ^9 Figure 3.12 LU 3.4.3 Table 3.25 3.4.6.2 Kom ons besoek die biblioteek • Daar is rye en rye boeke. 

• Hoe weet die bibliotekaresse waar al die boeke moet kom? Kom ons vra vir haar. Luister mooi na wat sy se. 
Vrae vir die Bibliotekaresse. 

1. Hoe weet u waar al die boeke kom? 

2. Waar moet ek soek as ek 'n boek wil uitneem om te lees? 

3. Wat moet ek dan doen? 

4. Vir hoe lank kan ek die boek hou? 

5. Wat gebeur as ek die boek nie betyds terubring nie? 

6. Mag ek die prente inkleur? 

7. Waar kry Themba die boeke oor: 

mense van ander lande; diere; die natuur; speurverhale; reisverhale en avontuurstories? 138 CHAPTER 3. KWARTAAL3 8. Wat is die reels van die biblioteek? 

9. Waar kry die skool al die boeke? 

10. Hoe moet ek my biblioteekboeke versorg? 

• Bespreek die onderhoud wat jy met die bibliotekaresse gehad het in groepe. 

• Vra vir mekaar of vir Juffrou as daar nog iets is wat jy nie verstaan nie. LU 2.6 
LU 5.3.3 

Table 3.26 • Daar is verskillende boeke in die biblioteek. 

• Voltooi die sinne. 

1. Boeke oor die natuur gaan oor 2. Speurverhale gaan oor 3. Reisverhale gaan oor 4. Avontuurstories gaan oor LU 6.1.1 Table 3.27 Skryf die woorde wat eindig met 'n -nt. 
Figure 3.13 139 Skryf jou eie sinne met sommige -nt woorde. 2. 
3. 
4. 
5. LU 3.4.2 
LU 4.7.2 

Table 3.28 • As jy boeke lees, leer jy baie dinge en dan word jy slim. 
Figure 3.14 Voltooi die diagram en dink aan wat jy alles kan leer as jy boeke lees. Skryf nou 'n storie oor hoekom jy eendag baie boeke gaan lees. LU 4.2.1 
LU 4.2.2 
LU 4.3.1 

Table 3.29 3.4.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder oor persoonlike ervarings en algemene 
nuusgebeure gesels; 140 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei; 

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste taal vir verskillende doeleindes 
en met verskillende mense gebruik (voer onderhoude) . 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken; 

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken; 
Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 
3.5.3 die woordeboek begin gebruik; 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry; 

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyser deel; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 
verskillende doeleindes skryf: 

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf; 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder hersien skryfstukke: 

4.4.1 eie en ander se skryfstukke bespreek om terugvoering te gee of te ontvang; 

4.4.2 probeer om eie skryfwerk te redigeer; 

4.4.3 eie skryfwerk hersien na bespreking met ander; 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek: 

5.3.3 eenvoudige strategiee gebruik om inligting te verkry en op te teken. 

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en 
woorde: 

6.1.1 klanke gebruik om minder bekende woorde te spel. 

3.5 Hoe lyk ek? - 05 5 

3.5.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.5.2 Hoe lyk ek? 

3.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26916/!. l/>. 141 

gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar 
le horn toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners 
ook is en dat alles in die lewe nie net oor "wen" gaan nie. 

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels 
wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe 
waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns. 
'n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging. 

• SKRIF 

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met 
gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik. 

Skrif: 

In die modules 1 - 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer. 

In hierdie module word 'n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee. 

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie 
bemeester het nie, gereeld hersien word. 

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie 
van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf. 

Kreatiewe Skryfwerk: 

Leerders word in hierdie module bewus van 'n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die 
sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, 
kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord 
aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik. 

3.5.5 LEERDERS AFDELING 

3.5.6 Inhoud 

• Lees die storie. 3.5.6.1 Goeie nuus. 

Nee, die span het nie die goue medalje gekry nie - wel silwer. 

Themba was bly oor sy span en het hulle geluk gewens. 

"Toemaar," het hulle gese, "volgende jaar speel jy weer vir ons span, Themba, dan sal ons hulle wys!" 
Themba glimlag net en se: "Ons sal sien". 

Daardie middag kry al die kinders 'n omsendbrief om huis toe te neem. Eers toe Themba by die huis 
kom, lees hy die brief. Ouma Rosie luister. 142 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Geagte Ouers 

Die rugbyseisoen het goed afgesluit. 

Die onder 9-span het silwer medaljes gekry. Ons se baie geluk aan hulle. 

(Daar was nog ander sportuitslae, maar Themba stel nie baie belang nie. Hy lees die laaste stukkie wat 
in groot letters gedruk is). 

ONS BEGIN VOLGENDE WEEK MET 'N SWEMGALA. ALMAL MOET INSKRYF. DAAR GAAN 
GROOT PRYSE WEES. 

• Wat dink jy gaan gebeur? LU 1.3.3 
LU 3.3.1 
LU 3.3.2 

Table 3.30 • Skryf die woorde wat eindig met 'n -ns. 

Figure 3.15 • Teken die prente langs die woorde. LU 3.4.4 
LU4.8 

143 Table 3.31 

• Voltooi die sinne. 
1 . Die gans 

2. Die krans 

3. Ek wens 

4. Die mens 

5. Die pons 

6. Ons 

7. Die gans se dons 

8. Dans 

9. Haar kuns LU 4.6.1 
LU 4.6.2 

Table 3.32 

• Lees die storie. 

Dit is Maandagoggend in die saal. 

Meneer kondig die uitslae van die swemgala aan en vra dat die wenners verhoog toe sal kom om hulle 
pryse en medaljes te ontvang. 

"Ons begin by die kruipslag, onder 9. Eerste: Themba " 

Themba wip soos hy skrik. Vinnig is hy op die verhoog, terwyl die hele skool hard hande klap. Meneer 
hang die GOUE medalje om sy nek en oorhandig aan horn 'n koevert. Die tweede en derde pryswenners kom 
staan langs horn. 

"En nou die uitslae van die borsslag, onder 9. Eerste: Themba" 

Nog 'n GOUE MEDALJE! Nog'n koevert! 

"En nou die uitslag van die rugslag, onder 9. Eerste: Themba" 

DRIE GOUE MEDALJES! DRIE KOEVERTE! 

"Hip hip hoera!" skreeu almal. 

"Kyk hoe lyk hy nou! Themba is 'n wenner!" skreeu hulle. 

Themba kyk af na die medaljes om sy nek. LU 3.3.1 
LU 3.3.3 

Table 3.33 • Luister na die gedig. 

• Luister weer en bespreek wanneer is jy 'n wenner. Lees en leer die gedig. 144 CHAPTER 3. KWARTAAL3 3.5.6.2 Jy's 'n wenner! 

Jy's 'n wenner, 
jy's 'n wenner, 
as jy hard probeer, 
met durf volhou 
en dan presteer. 
Jy's 'n wenner, 
jy's 'n wenner, 
as jy soms verloor 
en jou glimlag nog steeds 
almal kan bekoor. 
Jy's 'n wenner, 
jy's 'n wenner, 
as jy net aanhou 
al moet jy ook soms 
harde bene kou. 
Jy's 'n wenner, 
jy's 'n wenner, 
jy's 'n wenner sowaar 
as jy swaarkry en mislukkings 
in die lewe aanvaar. 
G.J.M. 

• Themba het drie medaljes en drie koeverte gekry. 

• Vertel vir mekaar wat julle dink in die koeverte was. 

• Teken wat jy dink in elke koevert was. Table 3.34 LU4.8 
LU 5.2.2 

Table 3.35 • Dink eers. 

• Antwoorde is onderaan die bladsy. 145 
Figure 3.16 • Antwoorde: 

1. Niks - dit het net gewaai. 

2. 'n Spaarbussie. 

3. Seekatte. 

4. Hulle het nie hare of tande nie. 

5. In die woordeboek. 

6. Gaan jy vanaand uit? 

7. Horlosie. 

• Vra vir die klas ander raaisels wat jy ken. LU 2.2 
LU 3.5.5 

Table 3.36 • Ek kan hierdie woorde lees. 

• Hou die bladsy in jou leer. ^ehinder onthou gereeld oefeninge 
herstel heeltemal kere atletiek 
netbalspanne rugby kaptein driee 
verveeld eindfluitjie somer kruipslag 
borsslag rugslag uitslae medalje 
meter biblioteek speurverhale reisverhale 
avonture bodem reddingspan Paradyseiland 
dinosourusse bibliotekaresse sportuitslae swemgala 
koevert spandeer verkeerde enigste LU 3.3.5 
LU 4.6.5 

Table 3.37 146 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.5.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies 
en ander mondelinge tekste luister en begrip toon: 

1.3.3 voorspel wat gaan gebeur; 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal verbeeldingryk vir pret en fantasie 
gebruik; 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees; 

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik; 

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en 
die maak van voorspellings ten einde 'n teks te verstaan; 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

3.4.4 meer komplekse woordfamilies herken. 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 

3.5.5 raaisels en grappies lees. 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

4.6.1 eksperimenteer met woorde uit eie taalervaring; 

4.6.2 algemene woorde korrek spel; 

4.6.5 'n woordbank en 'n persoonlike woordeboek opbou; 

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde / sinne / stories illustreer om 
begrip te toon. 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink en te redeneer: 

5.2.2 hoerordedenke en die meegaande taal gebruik, soos maak afleidings, pas kennis toe, evalueer. 147 

3.6 Tot bo by die wolke - 01 6 

3.6.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.6.2 Tot bo by die wolke 

3.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.6.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba neem belangrike besluite oor hoe hy sy prysgeld gaan spandeer. 

Die gedig "Hoer as die wolke" bevat leidrade wat die leerders kan oorweeg om te besluit wat hulle dink 
Themba sal besluit. Groepwerk kan sorg vir 'n lewendige bespreking. 

Die onderhoud wat die verslaggewer met Themba voer, kan aanleiding gee tot onderhoude tussen leerders 
in die klas. Leerders vertel ook wat hulle met die prysgeld sou gedoen het. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-ks, -mp, -lp, -If en -Ik word in hierdie module aangeleer. 

• SKRIF 

Hersiening van moeilike hoofletters gaan voort. 

3.6.5 LEERDERS AFDELING 

3.6.6 Inhoud 

• Lees verder van 

Julie onthou seker nog vir Themba. Julie onthou hoe hy die goue medaljes gewen het. 

Julie onthou van die drie koeverte wat hy as eerste pryse vir rugslag, borsslag en kruipslag gekry het. 

En was hy nie trots nie! 

In elke koevert was driehonderd rand. Themba kon sy oe nie glo nie! 

Negehonderd rand! Hy het nog nooit soveel geld gehad of gesien nie. 

Sy maats het almal nader gestaan en horn geluk gewens. 

"Themba," vra hulle, "wat gaan jy met soveel geld maak? 

Themba glimlag breed. 

"Ek sal nog besluit wat ek daarmee sal maak," se hy. 

Hy sit die geld versigtig in sy beursie en bere sy beursie in sy sak. 

"Sjoe," dink hy, "dit was 'n GROOT verrassing. "Ek wonder wat Ma en Pa hiervan sal se." 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26917/!. l/>. 148 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Oefen weer hierdie hoofletters. 

• Versier die patroon. LU 3.2 Table 3.38 m ^ ra AAV,- 
Kkon din Tn sura /t '/< •/< '/' TT-T E mnn Figure 3.17 LU4.1 Table 3.39 Voltooi die skoenlappers. 149 Skryf die woorde oor. 
Figure 3.18 • Maak seker jy weet wat elke woord beteken. 

• Skryf jou eie sinne. 2. 3. 

4. 
5. LU3.4 
LU4.7 

Table 3.40 • Lees die storie. 

Themba is haastig om by die huis te kom. 

Hy kan nie wag om vir almal te vert el van sy pryse nie. 

Hy maak die voordeur oop en storm in. Daar trek sy boeksak! 

Ouma Rosie kom kyk wat se lawaai dit nou is. Sy is verbaas om te sien waar Themba se boeksak le. 

Sy wil net begin raas, toe begin almal gelyk praat: Themba, Thandi en al hulle maats. 

Uiteindelik bedaar hulle en hoor Ouma Rosie die storie van die drie koeverte met driehonderd rand in 
elkeen. 

Sy kon haar ore nie glo nie en druk vir Themba so hard dat hy skaars kon asemhaal. 

"Wat nou, Themba! Het jy al gedink wat jy daarmee gaan maak?" vra sy. 

"Ek gaan eers wag tot Ma en Pa huistoe kom," se Themba, "dan sal ek besluit wat ek gaan doen." 150 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU3.3 
LU3.4 

Table 3.41 u J& 7 Klin iu sum w iV / h 6 / , A "A "A z : c 
5 5 3=? C T 5n u snam sdeb ^A 1 I k q gzzi Figure 3.19 LU4.1 Table 3.42 • Voltooi die woorde op die blomme. 

• Skryf die woorde oor. 151 
Figure 3.20 [U+263B] Maak seker jy weet wat elke woord beteken. 
[U+263B] Skryf jou eie sinne. 
[U+263B] Onthou hoofletters en punte. 
1 

2 3. 

4. 
5. LU3.4 
LU4.7 

Table 3.43 3.6.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en 
krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf. 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan. 152 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.7 Tot bo by die wolke - 02 7 

3.7.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.7.2 Tot bo by die wolke 

3.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.7.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba neem belangrike besluite oor hoe hy sy prysgeld gaan spandeer. 

Die gedig "Hoer as die wolke" bevat leidrade wat die leerders kan oorweeg om te besluit wat hulle dink 
Themba sal besluit. Groepwerk kan sorg vir 'n lewendige bespreking. 

Die onderhoud wat die verslaggewer met Themba voer, kan aanleiding gee tot onderhoude tussen leerders 
in die klas. Leerders vertel ook wat hulle met die prysgeld sou gedoen het. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-ks, -mp, -lp, -If en -Ik word in hierdie module aangeleer. 

• SKRIF 

Hersiening van moeilike hoofletters gaan voort. 

3.7.5 LEERDERS AFDELING 

3.7.6 Inhoud 

• Luister na die gedig. 

• Lees dit. 

• Teken prente rondom. 

3.7.6.1 Hoer as die wolke 

Ek wens ek was 'n skoenlapper, 
met vlerke mooi en sterk. 
ek sal tot by die wolke vlieg, 
en neerkyk op blomme waar ek werk. 
Ek wens die helikopter wil my neem 
nog hoer as die wolke, 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26919/!. l/>. 153 dan sal ek afkyk op die berge, 
borne, en die see se golwe. 
Ek wens ek was 'n miteman, 
dan sal ek met my ruimteskip 
tot ver bo die wolke reis 
en op die maan gaan wip. 
G.J.M. 

• Soek woorde wat rym. 

• Sou jy graag 'n skoenlapper wou wees? Gee jou redes. 

• Sou jy graag 'n ruimteman wou wees? Gee jou redes. LU 1.3 
LU 2.4 
LU 3.2 

Table 3.44 

• Verdeel in groepies van vier en bespreek wat julle dink Themba met sy prysgeld gaan doen. 

• Lees weer die gedig "Hoer as die wolke." 

• Die gedig bevat leidrade wat julle sal help om te weet wat Themba sal kies. 

• Vra vir mekaar die volgende vrae. 

1. Waarvan hou Themba? 

2. Wat sal hy graag wil doen? 

3. Hoe sal hy dit kan regkry? 

4. Wie sal horn kan help? 

• Elke groep moet hulle keuse maak en hierdie sin voltooi: 

Ons dink Themba sal omdat • Vertel vir die klas wat julle besluit het. 

• Bespreek elke groep se besluite. LU 2.4 
LU4.4 
LU5.3 

Table 3.45 • Julle het nou almal se besluite gehoor. 

• Skryf nou jou eie storie oor wat JY dink Themba met sy prysgeld gaan doen. Gee redes waarom jy so besluit het. 3.7.6.2 Themba se prysgeld 154 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU4.2 
LU4.7 

Table 3.46 T ri i i a i nnnc] f^L su nnn i j TTTT J^ v ~ \ So n sngEl i i 
i * Tiro _^j ±J- TTTT Figure 3.21 155 LU4.1 Table 3.47 • Voltooi die woorde met die eindklanke wat op die helikopter is. 

• Skryf die woorde oor. 

• Maak sinne met die woorde. 
• Skryf jou eie sinne. 2. 
3. Figure 3.22 LU3.4 
LU4.7 

Table 3.48 4. 

5. Help vir Themba om 'n bedankingsbrief aan die skool te skryf. 156 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Hy wil graag dankie se vir die geldpryse. 
Begin so 
Beste Mnr. Teken Themba se naam. LU3.4 
LU4.6 

Table 3.49 • Lees die onderhoud wat die verslaggewer van "Die Nuusblad" met Themba gevoer het. 

Verslaggewer: Middag, Themba. My naam is Anton. Vertel 

vir my van die drie goue medaljes wat jy gewen het. 

Themba: (Taamlik selfbewus en skaam) Ja, ek het die drie goue medaljes gekry omdat ek eerste gekom 
het in borsslag, rugslag en kruipslag. Dit was by die skool se swemgala. 

Anton: Nou hoe lank swem jy al? 

Themba: Ek het verlede jaar begin swem. Ek het my been gebreek en kon nie verlede seisoen rugby speel 
nie. Toe begin ek maar swem om my been oefening te gee. 

Anton: Hoeveel keer in die week oefen jy swem? 

Themba: Ek swem soveel ek kan. Elke dag gaan ek swembad toe en dan oefen ek 'n paar uur. 

Anton: En nou, Themba, watter planne het jy met jou prysgeld? 

Themba: Ek het my planne gisteraand met my ouers bespreek. Hulle se dit is my geld en ek moet self 
besluit. Wei, ek wil 'n boek oor die ruimte koop. Ek hou van lees. Ek wil ook baie graag in 'n helikopter ry. 
My pa het gese hy sal uitvind of ek dit sal kan doen. Die ander geld gaan ek spaar. LU3.3 Table 3.50 157 ij e: u (jwid nm^zrr 3 EDO FTTT Figure 3.23 LU4.1 Table 3.51 • Voltooi die woorde met die eindklanke op die vuurpyl. 

• Skryf die woorde oor. Maak sinne met die woorde. 158 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.24 Sinne: 
1 

2 

3 4. 
5. LU3.4 
LU4.7 

Table 3.52 3.7.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis skep uit geskrewe teks; 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 159 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale stmkture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek: 

3.8 Tot bo by die wolke - 03 8 

3.8.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

3.8.2 Tot bo by die wolke 

3.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.8.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba neem belangrike besluite oor hoe hy sy prysgeld gaan spandeer. 

Die gedig "Hoer as die wolke" bevat leidrade wat die leerders kan oorweeg om te besluit wat hulle dink 
Themba sal besluit. Groepwerk kan sorg vir 'n lewendige bespreking. 

Die onderhoud wat die verslaggewer met Themba voer, kan aanleiding gee tot onderhoude tussen leerders 
in die klas. Leerders vertel ook wat hulle met die prysgeld sou gedoen het. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-ks, -mp, -lp, -If en -Ik word in hierdie module aangeleer. 

• SKRIF 

Hersiening van moeilike hoofletters gaan voort. 

3.8.5 LEERDERS AFDELING 

3.8.6 Inhoud 

• Lees die berig wat Saterdag in "Die Nuusblad" verskyn het. 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26922/!. l/>. 160 CHAPTER 3. KWARTAAL3 3.8.6.1 Themba se planne. 

Themba, die leerder wat drie goue medaljes by sy skool se swemgala gewen het, het gister besluit wat hy 
met die prysgeld wil doen. 

Hy gaan 'n boek oor die mimte koop. Hy is 'n ywerige leser en stel baie belang in die ruimte. 

Dan gaan hy ook baie graag kyk of hy 'n rit in 'n helikopter kan onderneem. Themba is baie entoesiasties 
en opgewonde en wag nou net om te hoor of sy wense sal waar word. 

Anton 

• Hoe voel jy oor Themba se planne? 

• Vertel vir jou maats wat jy met die prysgeld sou gedoen het. 

• Klap die woord, "entoesiasties". Uit hoeveel lettergrepe bestaan dit? 

• Hier is drie sinne. Watter een behoort eerste, tweede, en derde te wees om 'n storie te maak. Hy kry baie geld. 
Themba wen drie medaljes. 
Hy gaan in 'n helikopter ry. Table 3.53 LU 2.4 
LU3.1 
LU 3.2 
LU 5.2 

Table 3.54 • Voltooi die woorde met die eindklanke op die maan. 

• Skryf die woorde oor. Maak sinne met die woorde. 
Figure 3.25 161 Sinne: 

1. . 

2. . 3. 

4. 
5. LU3.4 
LU4.7 

Table 3.55 

• Die posman het vandag 'n brief vir Themba afgelewer. 

• Lees Themba se brief. 

Liewe Themba 

Ek het gister se berig in die koerant gelees. Jy se jy wil graag 'n rit in 'n helikopter onderneem. 

Ek wil graag jou drome waar maak. Ek is 'n boer in die omgewing en ek wil graag vir jou met my 
helikopter op 'n vlug neem. Ek is 'n ervare vlieenier. 

Bespreek dit met jou ouers. Daar sal geen koste aan die vlug verbonde wees nie. Ons sal twee uur in die 
lug wees. Ek weet jy sal dit baie geniet. My telefoonnommer is 075 333 280. 

Groete 

Ben le Roux 

• Bespreek hoe Themba nou voel. 

• Wat dink jy, behoort Themba die aanbod te aanvaar? LU3.3 
LU5.3 

Table 3.56 • Beplan jou eie storie oor "Themba vlieg tot bo by die wolke". Bespreek dit met 'n maat. 

• Jou storie moet 'n begin, 'n middel en 'n einde he. 

• Skryf 'n paar gedagtes neer oor wat jy in die begin wil se, bv. wie almal saamgery het, hoe die helikopter 
gelyk het, hoe Themba gevoel het. 

• Skryf nou 'n paar gedagtes neer oor die vlug, bv. hoe die helikopter opgestyg het, wat Themba van bo 
af gesien het. 

• Skryf nou 'n paar gedagtes neer oor hoe jy jou storie gaan eindig, bv. hoe die helikopter geland het, 
Themba se gevoelens, ens. LU4.4 
LU4.7 

Table 3.57 162 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Neem nou jou idees en skryf jou storie. 

• Onthou hoofletters en punte. Teken die prent. LU4.7 Table 3.58 • Kies die regte woorde om die sinne te voltooi: 

1. Die kan toor. 

2. Hy dra 'n blou 

3. Hy sal sy maat 

4. Die vang die skape. 

5. Die baba drink 

6. Ek sal se nie. 

7. Ons gaan more 

8. Die is 'n mooi blom. 

J kamp^ ~. rrielk J 
Figure 3.26 163 LU3.3 
LU4.6 

Table 3.59 3.8.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 
wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele leidrade gebruik om betekenis 
te skep; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis skep uit geskrewe teks; 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.2 taal gebruik om te dink en te redeneer:: Dit is duidelik wanneer die leerder 
taal gebruik om te ondersoek: 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek. 164 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 Chapter 4 

Kwartaal 4 4.1 Van hier tot daar - 01 1 

4.1.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.1.2 Van hier tot daar 

4.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba en Thandi is baie opgewonde oor die lent edag- fees vieringe wat by die skool gehou gaan word. Almal 
word aangemoedig om blomme skool toe te bring. Daar word 'n piekniek, hoedeparade, pannekoekfees, 
atletiekbyeenkoms en 'n filmvertoning gehou. 

Hierdie aktiwiteite leen hulself tot besprekings oor seisoene, die maak van lenteprente (Lewensorientering 
- Kuns), 'n eie gedig te skryf, interessante toebroodjies en mariebeskuitjies te maak (Tegnologie), te praat 
oor gesonde kossoorte en springmielies te maak (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-rg, -rm, -rp, -rf, -rs, -rt en -ts word in konteks aangeleer en leerders speel 'n klankespeletjie om hierdie 
klanke te hersien. 

• SKRIF 

Die eerste vyf aaneenlopende skrifpatrone en die letters wat by elkeen pas, word aangeleer. lr rhis content is available online at <http://cnx.Org/content/m26923/l. l/>. 

165 166 CHAPTER 4. KWARTAAL4 


/m/r\//m/r AJULAJ/ AT MI JUOJL/ Vds 

Table 4.1 

4.1.5 LEERDERS AFDELING 

4.1.6 Inhoud 

Luister na die skoolhoof se afkondiging wat oor die interkom gekom het. 

• Kyk na die buiteblad van hierdie module dan kan jy voorspel waaroor die skoolhoof gaan praat. 

• Lees dit. 

"Aandag seuns en dogters. 
More vier ons lentedag. 
Julie mag gewone klere aantrek. 
Hier volg die program vir ons feesvieringe. 167 

7:00 - 8:00 Versier die gange, die voorportaal en die klaskamers met blomme. 

8:00 - 9:00 Berei julle piekniekmandjies voor en pak hulle in. 

9:00 - 10:00 Sportitems op die mgbyveld tussen die drie kleure. 

10:00 - 1 1:00 Pouse - piekniek 

1 1:00 - 12:00 Hoedeparade 

12:00 - 13:00 Pannekoekfees 

13:00 - 14:00 Filmvertonings in die saal 

Dankie. Dit is al vir vandag." 

• Wie het geluister? 

1. Watter fees word more by die skool gevier? 

2. Watter aktiwiteite word beplan? Kan julle die volgorde onthou? 

3. Hoe laat begin die skooldag? Hoe laat eindig die skooldag? 

4. Hoe dink julle het Themba en Thandi en al die kinders gevoel na die afkondiging? 

5. Watter aktiwiteit sou vir julle die lekkerste wees? Gee redes. 

• Oefen die aaneenlopende skrifpatrone eers op blanko papier en dan tussen lyne. 168 CHAPTER 4. KWARTAAL4 AAA/ AAA/ \AAAA./ AAAA AA AA AA A/ \AAAAAA A A AAA -*7-*T -tz. AbT-AtT- Figure 4.1 LU4.1 Table 4.2 4.1.6.1 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rg". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 169 
Figure 4.2 Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.3 • Lees die storie 'n paar keer oor totdat jy dit vlot kan lees. 

• Lees vir Jufrrou. 4.1.6.2 Lentedag in die skool 

Die kinders het van vroeg af skool toe gekom, elkeen met 'n arm vol van die mooiste blomme - wit, rooi, 
geel, pers en oranje. 

Ouma Rosie het gesorg dat Themba en Thandi se arms ook volgelaai was. 

Almal het hul besig gehou met die rangskik van die blomme. Juffrou het ook gehelp. 

Gou-gou was al wat 'n klaskamer, gang en portaal is, toegepak met die blomme. Dit was 'n kleurvolle 
prentjie, om nie te praat van die heerlike geure van rose, pronkertjies en menige ander soorte blomme nie. 
Die skool het soos 'n blomtuin gelyk! 

• Voltooi die sin. Baie blomme in die skool het dit lyk en 

ruik. 170 CHAPTER 4. KWARTAAL4 LU3.2 
LU3.3 
LU3.4 

Table 4.4 0zz: AAA, 

h/ h/ 
TL yy yy ' // Xs AAA. -- A AAA AT7\ 7T^T 3Z V // IZ Figure 4.3 LU4.1 Table 4.5 4.1.6.3 Maak 'n lenteprent 

• Lees die instruksies. 171 

• Stap met 'n maatjie buite in die tuin rond. Kyk na die blomblare van die verskillende blomme. Lyk 
hulle eenders of lyk hulle anders? 

• Hoe verskil die blomme se blomblare van mekaar? 

• Teken al die verskillende soorte. Maak hulle mooi groot en kleur hulle in. 

• Knip al die blomme wat jy ingekleur het, uit. 

• Plak hulle naby mekaar om 'n collage te maak. 

• Stal al julle lenteprentjies uit. 

• Later kan hierdie prente as 'n buiteblad vir een van jou boeke gebruik word. 

• Hier is 'n paar voorbeelde van verskillende vorms blomblare. 4.1.6.4 Lente blomme 

• Teken, kleur in en knip uit. 
Figure 4.4 172 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.1.6.5 My lenteprent 
Figure 4.5 LU 2.4 Table 4.6 4.1.6.6 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rk". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 
Figure 4.6 173 

• Skryf die woorde: 

• Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.7 4.1.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 

wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem. 
Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 

en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis skep uit geskrewe teks; 
Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 

tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 
Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 
Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 

sodat ander dit kan lees en verstaan. 

4.2 Van hier tot daar - 02 2 

4.2.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.2.2 Van hier tot daar 

4.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26924/!. l/>. 174 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba en Thandi is baie opgewonde oor die lent edag- fees vieringe wat by die skool gehou gaan word. Almal 
word aangemoedig om blomme skool toe te bring. Daar word 'n piekniek, hoedeparade, pannekoekfees, 
atletiekbyeenkoms en 'n filmvertoning gehou. 

Hierdie aktiwiteite leen hulself tot besprekings oor seisoene, die maak van lenteprente (Lewensorientering 
- Kuns), 'n eie gedig te skryf, interessante toebroodjies en mariebeskuitjies te maak (Tegnologie), te praat 
oor gesonde kossoorte en springmielies te maak (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-rg, -rm, -rp, -rf, -rs, -rt en -ts word in konteks aangeleer en leerders speel 'n klankespeletjie om hierdie 
klanke te hersien. 

• SKRIF 

Die eerste vyf aaneenlopende skrifpatrone en die letters wat by elkeen pas, word aangeleer. 


/vn/rv/m/r Ajjjjy AT ait continued on next page 175 JUL, AS 

III 

Table 4.8 4.2.5 LEERDERS AFDELING 

4.2.6 Inhoud 

• Luister na die gedig. 

• Lees die gedig vlot deur. 

• Lees dit weer. Leer die gedig. 4.2.6.1 Die lente is hier. 

Weg is die winter, 
die lente is hier - 
geen donder en blitse 
O! wat 'n plesier! 
Die veld is oortrek 
van blomme so mooi, 
dis rooi, wit en goud 
tussen klippies verstrooi. 
Die skoenlappers fladder 
heen en weer in die lug. 
met vlerke gesprei 
in die helder sonlig. 
Die bye is besig 
na die lang winterkou- 
soek stuifmeel en nektar 
vir heuning vir jou. 
Die lente is hier 
O! Wat 'n plesier! 
G.J.M. LU 1.3 
LU3.3 

Table 4.9 176 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Versier die vorige bladsy met lente-tekeninge. 

• Vertel wat se die digter in elke versie van die gedig. 

• Wat is die hoofgedagte van die gedig? 

• Soek in elke versie 'n woord aan die einde van 'n sin wat rym met die woord wat onderstreep is. • Skryf nog 'n woord wat rym met: 

werk 

berg 

mark 

s werm 

blom LU 3.2 
LU3.4 

Table 4.10 4.2.6.2 Teken van die lente 

• Lees en doen. 

• Verdeel in klein groepies - elkeen met 'n groepleier. 

• Neem beurte om weer die gedig te lees. 

• Die gedig vertel van al die dinge wat in die lente gesien kan word en wat in die lente in die natuur 
gebeur. 

• Bespreek die tekens van die lente. 

• Voltooi die diagram hieronder oor die tekens van die lente. 

• Voeg enige ander tekens by waaraan jy of jou groep kan dink. Die winter 
Figure 4.7 • Die groepleier kan vir elkeen in die groep 'n beurt gee om hulle idees te lees. 177 LU4.2 
LU4.4 
LU5.4 

Table 4.11 yrm vnn.- /n/ /rw /7)/ /n/ znz \znm Ann i VTTT7 TTTTT VTTV /n/ /n/ Figure 4.8 LU4.1 Table 4.12 178 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.2.6.3 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rm". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 
Figure 4.9 • Skryf die woorde: Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.13 4.2.6.4 Rymwoorde 

• Dink aan rymwoorde vir die volgende: 

mooi, 

veld, 

nes, 

blitse, 

jou, 

bye, 179 • Probeer nou 'n gediggie maak en gebruik van jou idees in 'n diagram. 

• Skryf oor die lente, die tekens van die lente en hoe die mense en die diere oor die lente voel. 

• Maak dit so lank soos jy wil en kyk of die woorde aan die einde van die sin kan rym. 

• Kies jou eie titel vir jou gedig. Titel • Lees jou gedig vir die klas. 

• Wat dink hulle daarvan? LU3.4 
LU4.3 

Table 4.14 180 CHAPTER 4. KWARTAAL4 zun zn 7n 7TL 7TTTTT vmr TfTTT 7TL 7TL znz 7HL 7m/- 7TTi7 Figure 4.10 LU4.1 Table 4.15 4.2.6.5 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rp". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 181 
Figure 4.11 Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.16 4.2.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, 
gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon; 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis skep uit geskrewe teks; 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 182 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir ver- 
skillende doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk. 

4.3 Van hier tot daar - 03 3 

4.3.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.3.2 Van hier tot daar 

4.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba en Thandi is baie opgewonde oor die lent edag- fees vieringe wat by die skool gehou gaan word. Almal 
word aangemoedig om blomme skool toe te bring. Daar word 'n piekniek, hoedeparade, pannekoekfees, 
atletiekbyeenkoms en 'n filmvertoning gehou. 

Hierdie aktiwiteite leen hulself tot besprekings oor seisoene, die maak van lenteprente (Lewensorientering 
- Kuns), 'n eie gedig te skryf, interessante toebroodjies en mariebeskuitjies te maak (Tegnologie), te praat 
oor gesonde kossoorte en springmielies te maak (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-rg, -rm, -rp, -rf, -rs, -rt en -ts word in konteks aangeleer en leerders speel 'n klankespeletjie om hierdie 
klanke te hersien. 

• SKRIF 

Die eerste vyf aaneenlopende skrifpatrone en die letters wat by elkeen pas, word aangeleer. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26925/!. l/>. 183 


/m/n/sm/r AJULAJ/ AT All JUOJL/ IIL 

Table 4.17 4.3.5 LEERDERS AFDELING 

4.3.6 Inhoud 

• Lees. 

Dit was heerlik om ons eie lekkernye vir ons mandjies te maak. 

Almal het vooraf besluit wat hulle sou maak. 

Gerda en ek het besluit om 'n interessante toebroodjie te maak. 

Ons het twee snye brood met margarien gesmeer. 

Die vulsel het bestaan uit slaaiblare, fyn aartappelskyfies en dun ringe komkommer. Daaroor het ons 'n 
slaaisous liggies gesmeer. 184 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Die buitengewone toebroodjie het nie net mooi gelyk nie, maar het ook heerlik gesmaak. 
Ons het die toebroodjies toegedraai en saam met die vars vrugte en koeldrank in die mandjie gepak. 
Gerda het Mariebeskuitjies gebring en ons het hulle versier met 'n verskeidenheid van lekkertjies. Hulle 
het soos gesiggies gelyk. 

Daar was so baie dat ons vir ons ander maatjies ook gegee het. 

• Was Thandi en Gerda selfsugtig, mededeelsaam of onvriendelik. Bespreek. 
LU 2.4 LU 3.2 

• Teken alles wat jy graag in jou piekniekmandjie sou wou pak. 

• Skryf 'n paar sinne oor jou mandjie en versier dit met mooi patrone. 
Figure 4.12 LU4.3 Table 4.18 • Vert el vir mekaar waarom jy sommige mandjies ingekleur het en sommige nie. 185 
Figure 4.13 LU 2.4 Table 4.19 186 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Akim ^7777 ZZZZ Z2Z 23Z Z2Z //////■■■' A in k; Aim A-TTTT ztt^lz j/ - at xr <Ai/ Al/ Figure 4.14 LU4.1 Table 4.20 4.3.6.1 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rf". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 187 
Figure 4.15 Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.21 
Figure 4.16 • Lees die resep. 

• Hoe om springmielies te maak vir 'n piekniek. • Jy benodig: 

1 groot kastrol 

1/3 koppie springmielies 
2 eetlepels kookolie 
sout 188 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Stappe: 

1. Gooi die kookolie in 'n groot kastrol. 

2. Sit dit op die plaat en skakel aan. 

3. Gooi eers net 2 of 3 pitte in die kastrol. As hulle skiet, kan die res van die mielies bygevoeg word. 

4. Plaas die deksel op die kastrol. 

5. As die mielies begin skiet, kan die plaat stadiger gedraai word. 

6. Haal die kastrol van die plaat af as die mielies klaar geskiet het. 

7. Gooi die springmielies in 'n bak en voeg sout liggies by. Laat afkoel. 

8. Maak plastieksakkies vol. 

• Maak springmielies in die klas of by die huis. 

• Lees weer die waarskuwing hierbo. LU3.3 
LU3.4 

Table 4.22 \ AILLU UTTTTT UL mr. zm zzr 7(777 7777 Al/ At/ Z7Z zn zr zzz Figure 4.17 189 LU4.1 
Table 4.23 4.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 

wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings: 
Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 

en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 

tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 
Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe van 'n skryfstuk vir 

verskillende doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 

sodat ander dit kan lees en verstaan; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 

skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

4.4 Van hier tot daar - 04 4 

4.4.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.4.2 Van hier tot daar 

4.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba en Thandi is baie opgewonde oor die lent edag- fees vieringe wat by die skool gehou gaan word. Almal 
word aangemoedig om blomme skool toe te bring. Daar word 'n piekniek, hoedeparade, pannekoekfees, 
atletiekbyeenkoms en 'n filmvertoning gehou. 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26926/!. l/>. 190 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Hierdie aktiwiteite leen hulself tot besprekings oor seisoene, die maak van lenteprente (Lewensorientering 
- Kims), 'n eie gedig te skryf, interessante toebroodjies en mariebeskuitjies te maak (Tegnologie), te praat 
oor gesonde kossoorte en springmielies te maak (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-rg, -rm, -rp, -rf, -rs, -rt en -ts word in konteks aangeleer en leerders speel 'n klankespeletjie om hierdie 
klanke te hersien. 

• SKRIF 

Die eerste vyf aaneenlopende skrifpatrone en die letters wat by elkeen pas, word aangeleer. 


/77?/7v/m/r A1LAL/ AT Air juc-xy continued on next page 191 Ml 

Table 4.24 4.4.5 LEERDERS AFDELING 

4.4.6 Inhoud 
4.4.6.1 Woordbou 

• Hierdie woorde eindig met "rs". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 

• Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.25 • Beantwoord die volgende vrae. 

Begin elke sin met 'n hoofletter en eindig die sin met 'n punt. 

1. Die skool se kinders was almal in drie kleure opgedeel. Watter drie kleure dink jy het die skool gebruik? 2. Noem vier items waaraan die kinders kon deelneem, bv. aan aartappel-en-lepel resies. 

a 

b c. 
d. 3. Watter kleur dink jy het die meeste punte behaal? 192 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4. Kan jy hierdie woorde lees? Skryf hulle in jou woordeboek: 
paviljoen, toeskouers, stalletjies, wenstreep, trofee, aankondiger LU4.2 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.26 • Gebruik die woorde in sinne. LU4.6 
LU4.7 

Table 4.27 193 uzz 
zz 

7ZZ 

TWJT— 

A/ 
A AS TZL 
AAAA/ Figure 4.18 LU4.1 Table 4.28 4.4.6.2 Woordbou • Hierdie woorde eindig met "rt". 

• Klank die woorde. 

• Lees die woorde. 

• Leer die woorde. 194 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.19 • Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.29 • Lees wat skryf Themba. 

Dit was so 'n lekker lentedag vir 'n piekniek. 

Elke klas het hul mandjies uitgeneem en onder die borne piekniek gehou. 

Die lekkernye was heerlik. 

Daarna is ons terug klas toe. 

Die seuns en al die dogters het gou-gou aan die werk gespring om hulle hoede te maak vir die hoedeparade. 
Daar was groot pryse op die spel. Die beplanning was klaar gedoen. Ons het sommer dadelik aan die werk 
gespring met papier, karton, sker, gom en versierings. 

Die hoede was baie oorspronklik. 

Daar was hoede wat gelyk het soos blomtuine, hekse se hoede, ronde hoede, vierkantige hoede, driehoekige 
hoede en klein plat hoedjies. 

Ons het almal op die verhoog verbygestap. Ek weet regtig nie hoe die beoordelaars die bestes kon uitkies 
nie. Die hoede was almal so oorspronklik en aantreklik. 

• Vert el vir die klas van die hoedeparade. LU2.4 
LU3.3 

195 Table 4.30 • Teken al die hoede by die lente-hoedeparade. Beskryf elkeen kortliks. Table 4.31 LU 2.4 
LU5.1 
LU 5.2 

Table 4.32 196 CHAPTER 4. KWARTAAL4 A Wz 
-^T^f. i^k mt z z 
M ink. i L -k 
Figure 4.20 LU4.1 Table 4.33 4.4.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 

wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings: 
Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 

en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 197 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer 
tekste herken en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Leeruitkomste 4.-SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 
stuk te begin: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink en redeneer. 

4.5 Van hier tot daar - 05 5 

4.5.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.5.2 Van hier tot daar 

4.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Themba en Thandi is baie opgewonde oor die lent edag- fees vieringe wat by die skool gehou gaan word. Almal 
word aangemoedig om blomme skool toe te bring. Daar word 'n piekniek, hoedeparade, pannekoekfees, 
atletiekbyeenkoms en 'n filmvertoning gehou. 

Hierdie aktiwiteite leen hulself tot besprekings oor seisoene, die maak van lenteprente (Lewensorientering 
- Kuns), 'n eie gedig te skryf, interessante toebroodjies en mariebeskuitjies te maak (Tegnologie), te praat 
oor gesonde kossoorte en springmielies te maak (Tegnologie). 

• KLANKE EN WOORDBOU 

-rg, -rm, -rp, -rf, -rs, -rt en -ts word in konteks aangeleer en leerders speel 'n klankespeletjie om hierdie 
klanke te hersien. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26927/!. l/>. 198 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • SKRIF 

Die eerste vyf aaneenlopende skrifpatrone en die letters wat by elkeen pas, word aangeleer. 


/m/rv/rrvr A1L.AJJ AT ALT JUUJL/ IXM 

Table 4.34 4.5.5 LEERDERS AFDELING 

4.5.6 Inhoud 
4.5.6.1 Woordbou 

• Hierdie woorde eindig met "ts". 

• Klank die woorde. 199 • Lees die woorde. 

• Leer die woorde. Skryf die woorde: • Maak sinne met die woorde: LU3.4 
LU4.6 
LU4.7 

Table 4.35 200 CHAPTER 4. KWARTAAL4 TL JZ 
Figure 4.21 LU4.1 • Lees van .... die pannekoekfees Table 4.36 • Verdeel eers in groepe. 

• Bespreek hoe dink julle het die pannekoekfees by die skool verloop. 

• Elkeen moet 'n beurt kry om te praat. 

• Hier is 'n paar idees om julle te help. 201 
Figure 4.22 • Skryf nou jou eie storie oor "Ons hou 'n pannekoekfees." Dink aan die begin, die middel en die einde. 

• Lees dit weer deur en kyk of jy al die hoofletters en punte onthou het. 

• Lees dit nou aan die klas en vra vir jou maats hoe jy dit kan verbeter. 

• Skryf jou storie oor en voeg die nuwe idees by sodat jou storie interessant is. LU 2.4 Table 4.37 • Skryf jou storie. LU4.2 
LU4.4 

Table 4.38 202 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.5.6.2 Spelspeletjie 

• Speel met 'n maat. 

• Gooi die dobbelsteen. 

• = eerste kolom, 2 = tweede kolom, ens. 

• Neem beurte om 'n woord in die regte kolom te skryf. 

• Die een wat eerste drie woorde in elke kolom reggeskryf het, is die wenner. 1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


_ rg 


-rk 


-rm 


-rp 


-rf 


-rs Table 4.39 LU3.4 Table 4.40 4.5.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 'n 

wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings: 
Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 

en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 
Leeruitkomste 4.-SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategiee gebruik om 'n skryf- 

stuk te begin: 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien: 
Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 

sodat ander dit kan lees en verstaan; 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 

skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan. 4.6 Slinkse Planne - 01 6 

4.6.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.6.2 Slinkse planne 

4.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.6.4 Memorandum 
INLEIDING 

6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26929/!. l/>. 203 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Thandi skryf 'n storie oor die films wat by die skool vertoon is, naamlik "Slinkse planne". 

Die drie boewe - Jakkals, Muishond en Slang beland in die moeilikheid en word deur Koning Leeu gestraf. 
Interessante besprekings oor hongersnood, diefstal, geweld, straf, betogings vloei hieruit. 
Leerders lees en ontleed raaisels en neem deel aan telefoongesprekke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

fl-, fr-, spr-, str- en die eindklanke -ts, -mp, -nk, en -ks word behandel. Leerders voltooi 'n werkvel met 
woorde wat dieselfde klink maar anders geskryf word. 

• SKRIF 

continued on next page 204 CHAPTER 4. KWARTAAL4 /OC/C/voc/ XU/O/ 'a/i /o-oxr 
Table 4.41 4.6.5 LEERDERS AFDELING 

4.6.6 Inhoud • Lees die storie. 

• Let op hoe beleefd Thandi en Themba die telefoon beantwoord. 4.6.6.1 Die telefoon lui 

Themba en Thandi was nog besig om vir Ouma Rosie te vertel van die lentedag by die skool toe die telefoon 
hard in hulle ore lui. "Ek sal antwoord," se Thandi en spring dadelik op. 

Thandi: Hello, dit is Thandi wat praat. 

Mammie: O, ek het gedink julle sal al tuis wees. 

Thandi: Hello, Mammie. Ja, ons vertel nou net vir Ouma Rosie van al die pret wat ons by die skool 
gehad het. Die hele skool was met blomme versier en ons het pannekoek gebak en 

Mammie: Dit klink asof julle 'n wonderlike dag gehad het. Vanaand moet julle my alles vertel. Roep 
gou vir Themba. Ek wil horn herinner om winkel toe te gaan. 

Thandi: Goed, Mammie. Totsiens. 205 

Themba: Hello, Mams, hoe gaan dit? 

Mammie: Goed dankie, Themba. Vanaand wil ek alles hoor van julle feesvieringe. Onthou om vanmiddag 
melk en brood te koop. En, Themba, help vir Thandi met haar wiskunde as sy dit nie verstaan nie. 
Themba: Goed, Ma, maar soms dink ek sy is net 'n bietjie lui. 
Mammie: Ek kom vanaand so sesuur huis toe. Totsiens, Themba. 
Themba: Totsiens, Mams. 

• Vertel vir Juffrou waaroor die telefoongesprek gegaan het. 

• Verdeel in groepies van twee. 

Julle gaan 'n telefoongesprek he. Jy gaan jou maat bel om te vra of hy/sy by jou kan kom speel en jou maat 
gaan verduidelik waarom hy/sy eers vir haar/sy ma moet bel om toestemming te vra. 

• Hy/sy bel dan sy/haar ma en vra of hy/sy by jou kan kom speel. 

• Onthou om baie beleefd te groet en duidelik te praat. Gebruik 'n blokkie, bakkie of enigiets anders vir 
'n telefoon. 

Dink! 

• Themba koop twee brode van R6 elk en melk vir R5. 
Hy betaal R altesaam. LU 1.5 
LU2.4 
LU3.5 
LU5.1 

Table 4.42 Oefen die patrone en letters versigtig. 206 CHAPTER 4. KWARTAAL4 

m Figure 4.23 LU4.1 Table 4.43 • Kies die regte woord wat ontbreek. 

• Vra 'n maat om te kyk of jy almal reg het. 

1. Hy stamp sy (ton, toon) 

2. Die bouer bou 'n hoe (muur, mier) 

3. Ek tel my tone, (tuin, tien) 

4. Ouma bak 'n lekker (kook, koek) 

5. Yster sal buite (roos, roes) 207 6. Die kinders ry in die (bus, bos) 

7. Pappa die hout. (saag, sag) 

8. Ek le onder die boom en (drom, droom) 

9. My maats is (hier, huur) 

10. Die skop die bal. (sien, seun) 

11. Saans skyn die (maan, man) 

12. Die boer maak 'n goeie op sy skape. (wens, wins) LU3.4 
LU4.6 

Table 4.44 • Lees en leer die gedig. 

• Kies 'n titel vir die gedig. titel 

Jakkals met sy slinkse planne 

probeer die diere uitoorle, 

Wolf val maklik vir sy stories 

en doen alles wat hy se. 

Muishond is 'n ou kalant 

wat dikwels saam met Jakkals stap 

hul wag net vir die donker nag 

en sal dan skelm na kleintjies hap. 

Slang is ook een van sy trawante 

wat vir niemand uit wil los, 

saam saai hierdie drie verwoesting 

en jaag die diere in die bos. 

G.J.M. 

• Vertel vir Juffrou 'n "Jakkals en Wolf '-storie. 
Begin met "Eendag ". 

• Jou storie moet 'n begin, 'n middel en 'n einde he. 

• Versier die gedig LU 1.2 
LU 2.3 
LU4.3 

Table 4.45 208 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

4.6.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek 
vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en, indien gepas, 
kommentaar te lewer op dit wat gehoor is; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder na telefoongesprekke luister. 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe vir verskillende 
doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel. 

4.7 Slinkse Planne - 02 7 

4.7.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.7.2 Slinkse planne 

4.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.7.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, proflel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26930/!. l/>. 209 

Thandi skryf 'n storie oor die films wat by die skool vertoon is, naamlik "Slinkse planne". 

Die drie boewe - Jakkals, Muishond en Slang beland in die moeilikheid en word deur Koning Leeu gestraf. 
Interessante besprekings oor hongersnood, diefstal, geweld, straf, betogings vloei hieruit. 
Leerders lees en ontleed raaisels en neem deel aan telefoongesprekke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

fl-, fr-, spr-, str- en die eindklanke -ts, -mp, -nk, en -ks word behandel. Leerders voltooi 'n werkvel met 
woorde wat dieselfde klink maar anders geskryf word. 

• SKRIF iX/r A/ /C/C/C//3C/ /Qycay 'A/b continued on next page 210 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
/O-oxr Table 4.46 4.7.5 LEERDERS AFDELING 

4.7.6 Inhoud 

• Luister na die storie. 

• Lees die storie versigtig vir Juffrou. 

Ouma Rosie, Mammie, Pappa en Themba sit aandagtig en luister na die storie wat Thandi geskryf het oor 
die filmvertoning by die skool. Haar storie se naam is 

4.7.6.1 Slinkse Planne - Deel 1 

Jakkals kom gaap-gaap uit sy skuilplek onder die bos uit. 

"Ek is honger", se hy. "Ek het drie dae laas iets geeet. As ek nie nou kos kry nie, gaan ek dood van die 
honger". Hy sluip druipstert om die bos en sien vir Muishond onder die takke le. 

"Muishond! Muishond!" roep hy hard. "Word wakker! Jy moet asseblief vir my kom help. Ek gaan 
dood van die honger. Gister het ek amper 'n kwartel gevang, maar toe ek nader kom, vlieg hy weg. Hy het 
natuurlik weer net gemaak asof hy 'n seer vlerk het". 

"My lyf is seer, Jakkals. Ek het vier dae laas geeet. Die kos is baie skaars in die bos. Ek weet nie wat 
van ons gaan word nie." Muishond draai om en raak dadelik weer aan die slaap. LU 1.3 
LU3.3 
LU4.3 

Table 4.47 Hoe goed het jy geluister? • Wat is die hoofgedagte van "Slinkse Planne - Deel 1?" 

• Gee 'n rede waarom Jakkals dood van die honger was. 

• Verduidelik hoe die kwartels Jakkals uitoorle het. 

• Waarom dink jy is die kos wat Jakkals gesoek het, skaars? Waar of onwaar? Gee redes. 211 1. Jakkals is slinks. 

2. Jakkals is in die moeilikheid. 

3. Gewoonlik word jakkalse in stories as helde beskou. 

4. Muishond is Jakkals se vyand. 

5. Muishond is ook honger. 

6. Jy is jammer vir Jakkals. 

7. Jy is jammer vir Muishond. 

• Hier is twee sinne sonder hoofletters en punte. Skryf hulle korrek oor. 
ek het vier dae laas geeet die kos is baie skaars LU 1.3 
LU 2.4 
LU4.7 

Table 4.48 • Skryf 'n storie oor Wolf en Jakkals in die bos. 

• Watter slim plan het Jakkals bedink om Wolf te vang? 

• Onthou jou storie moet 'n begin, 'n middel en 'n einde he. 

• Beplan dit so: Die begin: 
Die middel: 
Die einde: titel LU 2.3 
LU4.2 
LU4.3 
LU4.7 

Table 4.49 212 CHAPTER 4. KWARTAAL4 

Figure 4.24 LU4.1 Table 4.50 4.7.6.2 Woordbou 

• Verbind die medeklinkers om die woorde te boil. 

• Skryf die woorde oor. fli nt flits 
fra ks 
fro ts 213 flink 
flu ts 

• Skryf jou eie sinne met die woorde. LU3.4 
LU4.6 

Table 4.51 • Lees vlot en duidelik. 4.7.6.3 Slinkse Planne - Deel 2 

Ons weet almal dat Jakkals en Muishond nou nie juis baie vriende in die bos het nie. Hulle gedra hulle soos 
boewe, knou die muise en skilpaaie af en verwilder die klein voeltjies uit hulle neste. Koning Leeu het hulle 
al 'n paar waarskuwings gegee, maar hoor is min. More doen hulle maar weer dieselfde. 

Hulle blameer ook altyd vir Slang en pak die skuld op horn as hulle in die moeilikheid beland. 

Nie dat Slang onskuldig is nie! Hy is net so skelm en onderduims soos sy twee vriende, Jakkals en 
Muishond. Maar Slang word selde gevang, omdat hy gewoonlik vinnig padgee en dan in die digte bosse gaan 
skuil waar hy nie maklik gesien word nie. 

• Gebruik 'n woordeboek en skryf wat beteken die volgende: 

boewe 

onderduims 

blameer 

skuil LU3.3 
LU3.5 

Table 4.52 214 CHAPTER 4. KWARTAAL4 E2Z2I axxa xxxy A S AXA zz zz zz xxxy zzzz 2XZ Trny ZT3^ A A AV Figure 4.25 4.7.6.4 Woordbou LU4.1 Table 4.53 • Verbind die medeklinkers om die woorde te boil. 

• Skryf die woorde oor. klo ts 
sto mp 
klink 215 snaa mp 
dri ks 

• Skryf jou eie sinne met die woorde. LU3.4 
LU4.6 
LU6.1 

Table 4.54 

4.7.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies 
en ander mondelinge tekste luister en begrip toon: 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met 'n begin, middel 
en einde skep en vert el deur beskrywende taal te gebruik en herhaling te vermy; 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken 
en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan dinkskrumaktiwiteite deelneem: 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe vir verskillende 
doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en 
skryfkonvensies gebruik: 

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband met woorde te bring. 

4.8 Slinkse Planne - 03 8 

4.8.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.8.2 Slinkse planne 

4.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.8.4 Memorandum 
INLEIDING 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m26949/!. l/>. 216 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Thandi skryf 'n storie oor die films wat by die skool vertoon is, naamlik "Slinkse planne". 

Die drie boewe - Jakkals, Muishond en Slang beland in die moeilikheid en word deur Koning Leeu gestraf. 
Interessante besprekings oor hongersnood, diefstal, geweld, straf, betogings vloei hieruit. 
Leerders lees en ontleed raaisels en neem deel aan telefoongesprekke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

fl-, fr-, spr-, str- en die eindklanke -ts, -mp, -nk, en -ks word behandel. Leerders voltooi 'n werkvel met 
woorde wat dieselfde klink maar anders geskryf word. 

• SKRIF 

continued on next page 217 /OC/C//3C/ /QAAXA 

/o-oxr 'A/i, 
Table 4.55 4.8.5 LEERDERS AFDELING 

4.8.6 Inhoud 

• Lees die storie en let op jou uitspraak. 

4.8.6.1 Slinkse Planne - Deel 3 

"Wat gaan met julle twee aan^,' vra Slang en loer onder die bos in waar sy maats, Jakkals en Muishond, 
kliphard le en snork. 

"Die maan skyn al hoog in die lug", se Slang. 

"Gaan julle dan nie vannag rondloop nie?" 

"Ons gaan dood van die honger", se hulle gelyk. "Ons het nie krag om nog te jag nie". 

"Kom nou", se Slang met 'n bree glimlag. 

"As dit kos is wat julle soek, sal ek vir julle gaan wys waar ek 'n groot voorraad smaaklike lekkernye 
ontdek het. Ons moet net wag totdat die maan agter die wolke verdwyn." 

Muishond skud sy gestreepte pels reg en Jakkals swaai sy stert 'n paar keer in die rondte om te wys hoe 
bly hy is. 218 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Teken 'n prent van die drie boewe. 
Figure 4.26 LU3.3 
LU3.5 

Table 4.56 • Watter soort lekkernye het Slang in die bos ontdek? 

• Teken die prent e van die lekkernye. Skryf 'n paar sinne oor jou prent. 
Figure 4.27 219 Lees jou sinne vir die klas. LU 2.4 
LU4.4 
LU4.7 

Table 4.57 A~iA)AlA M/iAi; nxixi/ ~nz. ~zizl Z2Z A1XU1A 
Figure 4.28 LU4.1 220 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Table 4.58 4.8.6.2 Woordbou 

• Boil die woorde. 

• Skryf die woorde oor. 
• Skryf jou eie sinne met die woorde. LU3.4 
LU4.6 
LU6.1 

Table 4.59 • Lees die raaisels en teken die antwoord. 221 
Figure 4.30 LU 1.4 
LU 2.4 

Table 4.60 222 CHAPTER 4. KWARTAAL4 A1AJAJ/ xm/n/ a xi xi / zzz zzz: zzz A1AU1A u 
\z 
Figure 4.31 4.8.6.3 Woordbou LU4.1 Table 4.61 • Boil die woorde. 

• Skryf die woorde oor. 223 
Figure 4.32 • Waar pas hulle in? 

1. Sy die kat se kop. 

2. Mammie my hemp. 

3. Die gevangene moet sy uitdien. 

4. Sy bind die om die pakkie. 

5. Die water by die af. LU3.4 
LU4.6 
LU6.1 

Table 4.62 4.8.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te blister en gepas en krities 

binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gepas op raaisels en grappies reageer; 
Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 

'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 
Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 

en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken 

en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 
Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 
Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 

vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 
Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder eie en ander se skryfstukke bespreek; 
Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe vir verskillende 

doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 

sodat ander dit kan lees en verstaan: 224 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale stmkture en 
skryfkonvensies gebruik: 

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband met woorde te bring. 

4.9 Slinkse planne - 04 9 

4.9.1 AFRIKAANS HUISTAAL 

4.9.2 Slinkse planne 

4.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.9.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. 
Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoe om die Huistaal te 
gebruik. 'n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word 
alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word. 

Tydskedule 

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar 
deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige 
werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig he. 

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie. 

• LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF 

Thandi skryf 'n storie oor die films wat by die skool vertoon is, naamlik "Slinkse planne". 

Die drie boewe - Jakkals, Muishond en Slang beland in die moeilikheid en word deur Koning Leeu gestraf. 
Interessante besprekings oor hongersnood, diefstal, geweld, straf, betogings vloei hieruit. 
Leerders lees en ontleed raaisels en neem deel aan telefoongesprekke. 

• KLANKE EN WOORDBOU 

fl-, fr-, spr-, str- en die eindklanke -ts, -mp, -nk, en -ks word behandel. Leerders voltooi 'n werkvel met 
woorde wat dieselfde klink maar anders geskryf word. 

• SKRIF 9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m32513/!. l/>. 225 


/C/Cxyvocy /Qyoay 'A/l /Croxr 
continued on next page 226 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Table 4.63 

4.9.5 LEERDERS AFDELING 

4.9.6 Inhoud 

• Lees die storie eers vir 'n maat en dan vir Juffrou. 

4.9.6.1 Slinkse Planne - Deel 4 

Saggies en versigtig sluip Jakkals en Muishond agter Slang aan. Hy lei hulle na 'n oop stuk grond op die 
rand van die bos. 'n Mens kan sien iemand het daar rond gegrawe. 

"Hier!" se Slang. "Hier le soveel lekker geurige skilpadeiers begrawe in die sand, julle sal nooit weer 
honger ly nie. Dit is die plek waar al die skilpaaie hulle eiers le." 

Jakkals en Muishond begin dadelik die skilpadeiers oopgrawe en gou is hulle hongerpyne weg. 

Maar op daardie oomblik staan die hele skilpadfamilie voor Koning Leeu se troon. Hulle kla kliphard 
omdat IETS hulle eiers opvreet. 

• Teken die troon van Koning Leeu en al die skilpaaie wat voor horn betoog. 
Figure 4.33 LU 1.3 
LU3.2 
LU3.5 

Table 4.64 227 4.9.6.2 Woordbou 

• Boil die woorde. 

• Skryf die woorde oor. 
Figure 4.34 • Waar pas hulle in? 

1. Pa draai die al stywer. 

2 . Ouma 'n brief. 

3. Hy soos hy 

4. My ma is nie vet nie, sy is 

5. Miems moes die vloer skoon LU3.4 
LU4.6 
LU6.1 

Table 4.65 • Soek woorde wat julle nie kan lees nie. 

• Klank die woorde in lettergrepe. Lees die storie. 4.9.6.3 Slinkse Planne - Deel 5 

Koning Leeu is baie kwaad. 

Die ander diere is baie kwaad. 

Die voels is baie kwaad. 

"Wat gaan van ons word as ons eiers nie eers meer veilig is nie," kla almal gelyk. 

Koning Leeu beveel al die diere om voor horn te verskyn. Hulle kan sien hoe kwaad hy is. Hy vertel vir 
hulle wat gebeur het. Almal is verslae! Wie is so gemeen om dit te doen, wonder hulle almal. 

Jakkals, Muishond en Slang hou hulle dom en maak of hulle net so verbaas is. 

Koning Leeu se die skuldiges moet vorentoe kom, maar niemand roer nie. Met 'n harde gebrul beveel hy 
vir Jakkals, Muishond en Slang om voor horn te verskyn. 

"Dis nie my skuld nie!" se Jakkals. 

"Dis nie my skuld nie!" se Muishond. 

"Dis nie my skuld nie!" se Slang. 

"Nee," brul Koning Leeu. "Ek wonder waarom julle al drie sulke geel bekke het. Ek gaan julle swaar 
straf." 228 CHAPTER 4. KWARTAAL4 LU3.5 Table 4.66 

• Lees die advertensie wat in die Boskoerant verskyn het. 

4.9.6.4 Ons ly honger 

Daar is te min gras en groen blare vir die planteters 
in die bos. 

Die grootwild beskerm hulle kleintjies al beter en nou 
kry die vleiseters nie genoeg kos nie. 
Ons MOET 'N PLAN BEDINK! 

Kom Dinsdagoggend om 10:00 by die rivier bymekaar. 
Die diere van die bos gaan 'n betoging hou teen die 
tekort aan voedsel. 

Die betogers sal Koning Leeu versoek om stappe te doen. 
WEES DAAR1 KOM ALMAL! 

• Verdeel in groepies van vier en bespreek die volgende: 

1. Wat dink julle het die tekort aan voedsel veroorsaak? (Dink aan vloede, droogtes, rampe). 
2. Wie woon almal in die bos? Skryf neer: LU 1.2 
LU 2.4 
LU3.1 
LU4.4 

Table 4.67 

3. Bespreek watter diere in die bos is, planteters (herbivore) en watter is vleiseters (karnivore) 

4. Watter oplossings sal Koning Leeu vir die planteters he? Skryf neer. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. Watter oplossings sal Koning Leeu vir die vleiseters he? Skryf neer. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. Is dit reg dat diere hulle kleintjies teen roofdiere beskerm? Gee redes. Skryf. 229 7. Dink julle die diere-betoging sal suksesvol wees? Gee redes. LU 2.4 
LU 2.5 
LU 5.2 
LU5.3 

Table 4.68 4.9.6.5 Woordbou 

• Gebruik "str" of "spr" om die woorde te boil. 

• Skryf die woorde oor. 

and 

ong 

eng 

ing 

onk 

• Skryf sinne met die woorde. LU3.4 
LU4.6 
LU6.1 

Table 4.69 230 CHAPTER 4. KWARTAAL4 m. 

Figure 4.35 LU4.1 Table 4.70 • Soek woorde wat julle nie kan lees nie. 

• Klank die woorde in lettergrepe. Lees die storie. 231 4.9.6.6 Slinkse Planne - Deel 6 Elke maand moes een van die skelms beurte neem om vir die skilpaaie vars blare en water aan te dra. Die 
skilpaaie was bly dat Koning Leeu so gou die skuldiges betrap het. Hulle was ook bly dat Jakkals, Muishond 
en Slang vir hulle moes sorg. 

"Kyk hoe sleep ou Jakkals se stert", se Oupa Skilpad. "Hy is seker moeg van al die waterbakke wat hy 
moet vol maak. 

"Ja, en more is dit weer Muishond se beurt", se Klein Skilpad en lag lekker in sy mou. 

"Het julle al gesien Slang het al sy vetjies verloor van die harde werk. Dit sal horn 'n les leer om nie met 
sy slinkse planne en skelm maats ons kosbare eiers te eet nie", se Oupa Skilpad. Hy stap stadig na die hoop 
heerlike varsgeplukte blare en begin smaaklik daaraan knibbel. 

• Bespreek die boewe se straf. Dink julle dit was regverdig of onregverdig? Gee redes. 

• Watter ander soorte straf kon Koning Leeu vir hulle gegee het? LU 3.2 Table 4.71 

• Soek in koerante en tydskrifte vir kleurvolle advertensies. Knip hulle uit en maak 'n "collage" vir die 
klaskamer. 

• Neem beurte om vir Juffrou te vertel: 

1. Waarvoor word advertensies gebruik? 

2. Wie lees die advertensies? 

3. Wat is die kenmerke van 'n goeie advertensie? 

4. Ontwerp jou eie advertensie om leerders aan te moedig om onbederfbare voedselsoorte (pakkies rys, 
suiker, meel, jellie, blikkieskos, ens.) bymekaar te maak vir die arm gemeenskappe wat 'n voedseltekort 
ondervind. 

5. Bespreek die aangeleentheid met Juffrou. Miskien sal julle klas (of skool) so 'n projek wil aanpak. 

6. Teken jou advertensie hier. 

7. Wys dit vir die klas en vra hulle om kommentaar te lewer. LU 2.4 
LU 2.5 
LU3.1 
LU4.4 

Table 4.72 232 CHAPTER 4. KWARTAAL4 

Figure 4.36 LU4.1 Table 4.73 4.9.7 Assessering 

Leeruitkomste lrLUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities 
binne 'n wye verskeidenheid situasies te reageer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek 
vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en, indien gepas, 233 

kommentaar te lewer op dit wat gehoor is; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies 
en ander mondelinge tekste luister en begrip toon: 

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne 
'n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer. 

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem: 

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder maniere voorstel om probleme op te 
los. 

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk 
en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele en prenteleidrade lees om beteke- 
nis te skep: 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep: 

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken 
en skep: 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel: 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees: 

Leeruitkomste 4 SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste 
vir 'n wye verskeidenheid doeleindes te skryf. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf: 

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder eie en ander se skryfstukke bespreek; 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder 'n konsepweergawe vir verskillende 
doeleindes skryf: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en woorde begin spel 
sodat ander dit kan lees en verstaan: 

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te 
gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik. 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek: 

Leeruitkomste 6.TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die 
klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer. 

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband met woorde te bring. 234 ATTRIBUTIONS 

Attributions 

Collection: Afrikaans Huistaal Graad 2 

Edited by: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/collll32/l.l/ 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Themba en Thandi - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26591/l.l/ 

Pages: 1-5 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Themba en Thandi - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26603/l.l/ 

Pages: 5-12 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Themba en Thandi - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26613/l.l/ 

Pages: 13-17 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Themba en Thandi - 05" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32515/l.l/ 

Pages: 18-27 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Diere moet ook leer - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26651/l.l/ 

Pages: 27-32 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Diere moet ook leer - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32518/l.l/ 

Pages: 32-37 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 235 

Module: "Diere moet ook leer - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26698/l.l/ 

Pages: 38-42 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Diere moet ook leer - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26701/l.l/ 

Pages: 43-50 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Diere moet ook leer - 05" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26703/l.l/ 

Pages: 50-54 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hier volg die nuus - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32510/l.l/ 

Pages: 55-61 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hier volg die nuus - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26707/l.l/ 

Pages: 61-70 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hier volg die nuus - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26708/l.l/ 

Pages: 70-76 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hier volg die nuus - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26710/l.l/ 

Pages: 76-82 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Pret en plesier - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26721/l.l/ 

Pages: 82-89 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 236 ATTRIBUTIONS 

Module: "Pret en plesier - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32511/l.l/ 

Pages: 90-96 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Pret en plesier - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26908/l.l/ 

Pages: 96-102 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Pret en plesier - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26909/l.l/ 

Pages: 102-111 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hoe lyk ek? - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26910/l.l/ 

Pages: 113-121 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hoe lyk ek? - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26911/l.l/ 

Pages: 121-127 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hoe lyk ek? - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26912/l.l/ 

Pages: 127-133 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hoe lyk ek? - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26913/l.l/ 

Pages: 134-140 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Hoe lyk ek? - 05" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26916/l.l/ 

Pages: 140-146 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 237 

Module: "Tot bo by die wolke - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26917/l.l/ 

Pages: 147-151 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Tot bo by die wolke - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26919/l.l/ 

Pages: 152-159 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Tot bo by die wolke - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26922/l.l/ 

Pages: 159-163 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Van hier tot daar - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26923/l.l/ 

Pages: 165-173 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Van hier tot daar - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26924/l.l/ 

Pages: 173-182 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Van hier tot daar - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26925/l.l/ 

Pages: 182-189 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Van hier tot daar - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26926/l.l/ 

Pages: 189-197 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Van hier tot daar - 05" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26927/l.l/ 

Pages: 197-202 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 238 ATTRIBUTIONS 

Module: "Slinkse Planne - 01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26929/l.l/ 

Pages: 202-208 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Slinkse Planne - 02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26930/l.l/ 

Pages: 208-215 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Slinkse Planne - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m26949/l.l/ 

Pages: 215-224 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Slinkse planne - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m32513/l.l/ 

Pages: 224-233 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ About Connexions 

Since 1999, Connexions has been pioneering a global system where anyone can create course materials and 
make them fully accessible and easily reusable free of charge. We are a Web-based authoring, teaching and 
learning environment open to anyone interested in education, including students, teachers, professors and 
lifelong learners. We connect ideas and facilitate educational communities. 

Connexions's modular, interactive courses are in use worldwide by universities, community colleges, K-12 
schools, distance learners, and lifelong learners. Connexions materials are in many languages, including 
English, Spanish, Chinese, Japanese, Italian, Vietnamese, French, Portuguese, and Thai. Connexions is part 
of an exciting new information distribution system that allows for Print on Demand Books. Connexions 
has partnered with innovative on-demand publisher QOOP to accelerate the delivery of printed course 
materials and textbooks into classrooms worldwide at lower prices than traditional academic publishers.